tailieunhanh - Tiểu luận:Dạng modunlar và hàm số

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:dạng modunlar và hàm số', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN HÀ DUY NGHĨA DẠNG MODUNLAR VÀ HÀM SỐ HỌC TIỂU LUẬN HÌNH HỌC SỐ HỌC Quy Nhơn Tháng 5 năm 2010 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN HÀ DUY NGHĨA DẠNG MODUNLAR VÀ HÀM SỐ HỌC CAO HỌC TOÁN KHÓA 11 Chuyên ngành Đại số và lý thuyết số TIỂU LUẬN HÌNH HỌC SỐ HỌC Người hướng dẫn khoa học HÀ HUY KHOÁI Quy Nhơn Tháng 5 năm 2010 ii MỤC LỤC Trang phụ bìa. i Mục lục. ii Lời mở đầu. 1 Chương 1 Một số kiẾn thức cơ sở 2 Đặc trưng của nhóm hữu hạn. 2 Quan hệ trực giao của đặc trưng. 4 Chương 2 CÁC HÀM số HỌC 7 Zeta hàm và L hàm . 7 Zeta hàm . 7 Zêta hàm Rieman. 8 L-Hàm. 9 Đặc trưng Modunlar. 9 Định nghĩa và tính chất của L-Hàm. 9 Tích các L hàm ứng với mọi X E G m . 10 Chương 3 Dạng MODULAR 11 Nhóm modular . 11 Miền cơ bản của nhóm modular. 12 Hàm modular . 12 Không gian các dạng Modular. 13 Tài liệu tham khảo . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.