tailieunhanh - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 6

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cr3 mg l KPH 1 0 Cd mg l 0 014 0 02 Hg mg l 2 8 x10 3 5 0x10 3 As mg 1 1 5 x10 J 1 0 X 104 Coliform MPN 100mi 120 X103 10 X 103 Từ các số liệu trên ta thấy nồng độ các chất hữu cư phản ánh qua các chỉ số BOD. COD cao hơn chi tiêu cho phép từ 16 lần BOD5 tới 120 lần COD Nồng độ nitơ trong nước rác chủ yếu là NHT4 lớn hơn chí tiêu cho phép 200 lán. các kim oại nặng như asen. thuỷ ngân cadimi trong nước rác thấp hưn chi tiêu cho phép. Lượng coh fai fH trong nước rác gấp 12 lổn so với chí tiêu cho phép. Như vậy. rõ ràng nước rác là nguồn ô nhĩỗm lớn nhất và quan trọng nhất đối với môi trường nước cua khu vực dự án. Nếu bãi chổn lâp rác không được thiết kê và xây dựng theo đúng quy định thì lượng nước rác này sẽ dẽ dàng thấm XLiửng đất và thấm qua đé ngăn gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt trong khu vực và vùng làn cận. Phải thiết kê hệ thống thu gom nước rác và xử lý trước khi thải vào các nguồn nước xung quanh bãi chôn lấp rác. Để tránh gày ô nhiễm nguồn nước mạt quanh khu vực bãi. Cho đến thời điểm này không chí các bãi chôn lấp ở Hà Nội mà hầu hết các bãi chôn lấp rác ờ các địa phương khác chưa có giải pháp hữu hiệu để xứ lý nước rác. VI vậy việc ô nhiễm môi trường do nước rác tạo ra trở nên hết sức cấp bách đòi hỏi cần phải có giải pháp để xử lý. Để tìm giải pháp cho việc xử lý tình trạng này chúng tôi đã lựa chọn và ứng dụng thử nghiệm chế phẩm EM trong hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp bùn hoạt tính. Chê phẩm EM rất cớ hiệu quả trong việc xứ lý nước thái ở các nước như Nhật Bân. Thái Lan Inđônèxia. Đạc biệt là nước thái chứa nồng độ chất hữu cơ cao. Vì vậy. chúng tôi tiến hành nghiên cứu tác dụng của EM và khá năng sử dụng chúng để xử lý nước rác theo phương pháp bùn hoạt tính nhằm đảm bảo sau XLT lý nước rác có thể đưa vào hệ thống tưới tiêu thuỷ lợi mà không làm õ nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm ớ vùng xung quanh bãi chôn lấp rác theo Tiêu chuấn môi trường của Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra có thể thay được hiệu quả của EM trong hệ thống xử lý nước .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    249    4    27-02-2024
7    183    0    27-02-2024
15    169    0    27-02-2024
33    108    0    27-02-2024
41    100    0    27-02-2024
40    83    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.