tailieunhanh - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA 3

Vì cái tất nhiên vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên để thể hiện ra, còn ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của tất nhiên, đồng thời là cái bổ sung cho tất nhiên, cho nên, muốn nhận thức được cái tất nhiên thì phải thông qua việc nghiên cứu, phân tích, so sánh rất nhiều cái ngẫu nhiên. | khác cái ngẫu nhiên có tác dụng chi phối sự phát triển của sự vật làm cho nó diễn ra nhanh hoặc chậm cho nên chúng ta không được bỏ qua cái ngẫu nhiên coi nhẹ cái ngẫu nhiên đúng như đã khuyến cáo lịch sử sẽ mang tính chất thần bí nếu như cái ngẫu nhiên không có tác dụng gì cả . Vì cái tất nhiên vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số cái ngẫu nhiên để thể hiện ra còn ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện của tất nhiên đồng thời là cái bổ sung cho tất nhiên cho nên muốn nhận thức được cái tất nhiên thì phải thông qua việc nghiên cứu phân tích so sánh rất nhiều cái ngẫu nhiên. Trong số những cái ngẫu nhiên con người phải tìm cho được cái ngẫu nhiên có lợi cố định lại để biến nó thành cái tất nhiên và phải tìm cho ra cái ngẫu nhiên có hại tạo điều kiện để loại trừ nó. Tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hoá cho nhau vì vậy không nên cứng nhắc khi xem xét sự vật hiện tượng. Để xác định cái gì là tất nhiên hay ngẫu nhiên chúng ta phải đặt nó trong một quan hệ xác định. Câu 29 Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này Page 257 of 487 1. Khái niệm Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt những yếu tố những quá trình hợp thành cơ sở tồn tại và phát triển của sự vật. Hình thức là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật là cách thức tổ chức và kết cấu của nội dung. Ví dụ nội dung của một cơ thể động vật là toàn bộ các yếu tố vật chất như tế bào các bộ phận cơ thể các khí quan cảm giác các hệ thống . tạo thành cơ thể đó. Còn hệ thống các mối liên hệ giữa các tế bào các bộ phận cơ thể các khí quan các hệ thống các quá trình sinh hóa lý diễn ra trong nó là hình thức của cơ thể. Sự vật hiện tượng nào cũng có hình thức bên trong và hình thức bên ngoài giữa hai loại hình thức này thì hình thức bên trong là quyết định. Theo cách định nghĩa ở trên đây về hình thức ta thấy hình thức không phải là một cái gì ở mặt ngoài của sự vật ở mặt ngoài nội dung của nó. Vì vậy phép biện chứng duy vật chú ý chủ yếu đến hình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.