tailieunhanh - Quy định số 256-QĐ/TW, ngayf16/9/2009

Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN