tailieunhanh - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 2

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | co - 2 H -------- ------------- Formiat dchidrogcnnaza HCOOH dạng liên kết ATPATHF HCO - ATHE 2 H ATHF Xel 1 ----------------------- -CH ATHF glixcrin 2 H CH CoB - cnzym ơ đây nguổn cacbon đế tạo thành CHj có thê à co . lormiat metanol nhóm metyl của axetal nguyên tử p-cacbon của xerin và mcticohalamin. Quá trình formiat xáy ra với sự tham gia của ATHF. Cacbon sau khi khử thành nhóm metyl sẽ dược chuyên tới Bịcoenzym và sau đó với sự tham gia ciia ATF sẽ tiêp lục được khử thành metan. Tuy nhiên theo nhifng tai liệu gần đáy thì nhiều diem trong sơ đổ này còn chưa được làm sáng tó. Ví dụ. trong dịch nuôi cây thuần khièt người la không thày có sự tham gia cùa axil ictrahydrofolic và cocnzym - B Mặt khác lại có thè tìm thây một cocnzym khác cocnzym M hoạt dộng như một chái mang nhóm metyl. Coenzym này có cấu trúc HS CH - so . trong đó nhóm sunlidryI chính là noi gàn nhóm metyỉ theo F ritchc Ỉ97S . Ttỉỳ loài vi ktiâii mà cơ châì chất cho hydro cúa quá trình lén men không giống nhau. 26 . Co chát lèn men nietan một sô loại vi khuân khác nhau Loại vi khuẩn Cơ chất Nguồn cacbon của CH4 Methanobacterium H co Methanosacma barken H . co melanol axetat CO CO Meỉhanobacterium formiclcum H CO formiat co Meìhanococcus van nielli Htormiat co. Metbanobacterium runinatium co. Methanobacterium suboxiơans Butyrat valerat caproat co Metbanobacterlum sohnaem Axetat butyrat Nhóm - CH Metbanobacterium metbanlca Axetat metanol butyrat Nhóm - CH Methanobacterium maze Axetat. buryrat Nhóm - CH . Lên men xenluloza Xenluloza là một trong những thành phần chú vốn cua tổ chức í hực vật. nhất là trong thân và trong rề thì thành phân hữu cư chiêìn li lệ cao nhất bao giờ cũng là xenluloza. Hàm lượng xenluloza trong thực vật th nòng thay đổi trong khoáng 5O-8 f r tính theo khôi lượng khô Ị trong soi bóng hàm lifting này thường vượt quá 909 . Có nj ười đà tính thấy rang lổng lượng xcnlulo a sẽ lãng lên rát nhanh và chăng bao làu làì ca co trong không khí sê bị chuyên hoá hốt

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.