tailieunhanh - TRIẾT VÀ SỰ CHUYỂN HÓA

Và cả hai phái đều tỏ ra siêu hình, vì đều không nhận thức được mối quan hệ vốn có giữa cái riêng và cái chung. Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng, cả cái chung và cái riêng đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. | niệm cho rằng vật chất là cái tồn tại thực sự và khách quan. Và cả hai phái đều tỏ ra siêu hình vì đều không nhận thức được mối quan hệ vốn có giữa cái riêng và cái chung. Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng cả cái chung và cái riêng đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Điều đó thể hiện ở chỗ Thứ nhất cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng thông qua cái riêng để biểu hiện sự tồn tại của mình. Điều đó có nghĩa là cái chung thực sự tồn tại nhưng nó chỉ tồn tại trong cái riêng thông qua cái riêng chứ không tồn tại biệt lập lơ lửng ở đâu đó bên cạnh cái riêng ngoài cái riêng. Ví dụ không có con động vật chung tồn tại bên cạnh con trâu con bò con gà cụ thể. Trong bất cứ con trâu con bò con gà riêng lẻ nào cũng đều bao hàm trong nó thuộc tính chung của động vật đó là quá trình trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. Thứ hai cái riêng chỉ tồn tại trong môi liên hệ dẫn tới cái chung bât cứ cái riêng nào cũng bao hàm cái chung. Page 237 of 487 viết cái riêng không tồn tại như thế nào khác ngoài mối liên hệ dẫn tới cái chung 49. Điều này có nghĩa là cái riêng tồn tại độc lập nhưng sự tồn tại độc lập đó không phải là hoàn toàn cô lập với cái khác. Ngược lại bất cứ cái riêng nào cũng nằm trong mối liên hệ dẫn tới cái chung và bất cứ cái riêng nào cũng bao hàm trong nó cái chung. Ví dụ nền kinh tế của mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng phong phú là những cái riêng. Nhưng bất cứ nền kinh tế nào cũng bị chi phối bởi các quy luật chung như quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng . Thứ ba cái chung là một bộ phận của cái riêng còn cái riêng là cái toàn bộ nó không gia nhập hêt vào cái chung. Cái riêng là cái toàn bộ phong phú hơn cái chung vì ngoài những đặc điểm thuộc tính chung được lặp lại ở các sự vật khác ra thì bất cứ cái riêng nào cũng còn chứa đựng những cái đơn nhất tức là những .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.