tailieunhanh - CẤU TRÚC RỜI RẠC - Cơ sở Logic

Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai (khách quan). Tính đúng sai này được gọi là chân trị của mệnh đề. Kí hiệu: ta dùng các kí hiệu P, Q, R để chỉ các mệnh đề. Đúng: Đ, T (True) hay 1. Sai: S, F (False) hay 0. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh không là mệnh đề. | GIỚI THIỆU VÈ NHÓM 1 Nguyễn Đức Duy E Nguyễn Văn Thái 3 Nguyễn Quang Thái Nguyễn Lê Huy ạ Võ Đình Phú 6 Phan Đình Phong Cơ sở Logic 2 CẤU TRÚC RỜI RẠC Cơ sở .