tailieunhanh - GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 1

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm hữu cơ là những chất hữu cơ hóa thạch – than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Từ đó, người ta thu được hầu hết các loại nguyên liệu ban đầu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ – hóa dầu: parafin, olefin, hyđrocacbon thơm, axetylen và khí tổng hợp. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Trần Thị Hồng GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ - HÓA DẦU Thành phố Hồ Chí Minh 2006 1 MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC CHƯƠNG 1 NGUỒN NGUYÊN . . . Hyđrocacbon . . Khí tổng CHƯƠNG 2 CÁC qUá trình cơ bản của tổng hợp hữu cơ .31 . Quá trình ankyl hóa . 31 . Các quá trình đehydro hoá và hydro . Quá trình halogen . Quá trình oxi . Các quá trình thủy phân tách nước este hóa amit . Các quá trình sunfat hóa sunfo hóa và CHƯƠNG 3 TỔNG HỢP TỪ . Sản xuất vinylclorua VC và polyvinylclorua PVC .93 . Tổng hợp vinyl axetat VA polyvinyl axetat PVA .95 CHƯƠNG 4 TỔNG hỢp từ MEtAN vÀ các PArAfIN . Tổng hợp hydrocianit từ . Tổng hợp . Tổng hợp . Tổng hợp . O-ankyl hóa bằng olefin. Tổng hợp metyl tec-butyl ete MTBE 109 . N-ankyl hóa. Tổng hợp amin từ . Oxy hóa naphta nhẹ C5 - C8 .113 . Oxy hóa parafin rắn thành axit béo tổng CHƯƠNG 5 TỔnG hợp từ . Oxy hóa etylen tổng hợp oxit etylen etylen glycol EG .119 . Oxy hóa etylen. Tổng hợp acetanđehit vinyl acetat axit axetic123 . Hyđrat hóa etylen. Tổng hợp . Halogen hóa etylen. Tổng hợp vinyl CHƯƠNG 6 TỔNG HỢp TỪ PrOpyLeN Và . Oxy hóa propylen. Tổng hợp acrolein axit . Halogen hóa propylen. Tổng hợp allyl . Hydrat hóa propylen. Tổng hợp iso-propyl . Oxy hóa n - buten. Tổng hợp anhyđric maleic AM .155 . Oxy hóa iso-buten. Tổng hợp metacrolein và axit metacrilic. 156 2 CHƯƠNG 7 TỔNG HỢP TỪ BENZEN TOLUEN XYLEN BTX .158 . Ankyl hóa benzen thành etyl và iso - propyl . Đehydro hoá các hợp chất ankyl thơm. sản xuất . Oxy hóa ankylbenzen. Tổng hợp phenol và . Oxy hóa p-xylen. Tổng hợp axit . Oxy