tailieunhanh - MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM

Hợp đồng bảo hiểm có một số tính chất chung trong khuôn khổ những quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự, ngoài ra, nó còn có một số tính chất riêng biệt gắn liền với đặc trưng kinh tế - kỹ thuật ngành bảo hiểm. Cụ thể như sau: | MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM BIÊN SOẠN: NGUYỄN TIẾN HÙNG BỘ MÔN BẢO HIỂM - UEH NỘI DUNG CHÍNH SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CÁC NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM SỰ CẦN THIẾT CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT CHI PHỐI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC Do những đặc trưng riêng có của hoạt động kinh doanh bảo hiểm Dịch vụ bảo hiểm – dịch vụ đặc biệt Bảo vệ người được bảo hiểm – “kẻ yếu” trong mối quan hệ Nhằm đảm bảo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Đảm bảo lợi ích của phía Người mua bảo hiểm Đảm bảo sự kết thúc tốt đẹp của các hợp đồng bảo hiểm Việc giao kết hợp đồng đúng với quy định của luật pháp và không vi phạm các giá trị đạo đức xã hội Các hợp đồng nầy phải được hoàn thành với thiện chí Kiểm tra khả năng chi trả của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Đảm bảo sự kiểm tra toàn diên các hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Mục tiêu phòng ngừa là chủ yếu Sự kiểm tra được tiến hành trong khuôn khổ lập pháp và lập quy chính xác, loại trừ bất kỳ sự can thiệp tùy tiện, độc đoán của hành chính Đảm bảo sự hoà nhập vào thị trường quốc tế của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt nam CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra về mặt pháp lý hợp đồng bảo hiểm Kiểm tra tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm Về đạo đức Về kỹ thuật Về kinh tế SỰ CẦN THIẾT CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT Do khiếm khuyết các quy định của các luật phổ thông đối với hoạt động bảo hiểm Do sự không thích ứng của luật phổ thông đối với các đặc trưng riêng của hoạt động bảo hiểm CÁC QUAN HỆ ĐIỀU CHỈNH (1) Các quan hệ mang tính chất tổ chức nhằm thiết lập tư cách pháp lý độc lập của hệ thống các chủ thể hoạt động kinh doanh bảo hiểm; (2) Các quan hệ được điều chỉnh để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; (3) Các loại bảo hiểm bắt buộc. HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL Văn bản luật Hiến pháp Luật Nghị quyết của Quốc hội Văn bản dưới luật Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước Nghị quyết và Nghị định của Chính phủ Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toá án nhân dân tối cao; Quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL | MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM BIÊN SOẠN: NGUYỄN TIẾN HÙNG BỘ MÔN BẢO HIỂM - UEH NỘI DUNG CHÍNH SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CÁC NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM SỰ CẦN THIẾT CỦA CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ RIÊNG BIỆT CHI PHỐI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC Do những đặc trưng riêng có của hoạt động kinh doanh bảo hiểm Dịch vụ bảo hiểm – dịch vụ đặc biệt Bảo vệ người được bảo hiểm – “kẻ yếu” trong mối quan hệ Nhằm đảm bảo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Đảm bảo lợi ích của phía Người mua bảo hiểm Đảm bảo sự kết thúc tốt đẹp của các hợp đồng bảo hiểm Việc giao kết hợp đồng đúng với quy định của luật pháp và không vi phạm các giá trị đạo đức xã hội Các hợp đồng nầy phải được hoàn thành với thiện chí Kiểm tra khả năng chi trả của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.