tailieunhanh - QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO Thiết kế : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA TRƯỞNG BỘ MÔN BẢO HIỂM Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Thuật ngữ “Quản trị rủi ro” ra đời từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 60; Những đổi mới và phát triển khoa học kỹ thuật, những rủi ro mới xuất hiện, những rủi ro cũ lại tăng lên. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Trước đó, bảo hiểm luôn là phương cách duy nhất được dùng để đảm bảo cho các rủi ro cổ điển như cháy, nổ, bảo tố, vận chuyển hàng hóa. Trong mỗi doanh nghiệp, người ta phải mua và quản lý vô số hợp đồng bảo hiểm từ một hoặc nhiều nhà bảo hiểm. Với sự xuất hiện của các rủi ro mới, bảo hiểm có những giới hạn của nó. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Doanh nghiệp buộc phải tiếp cận rủi ro một các có ý chí hơn Họ tự giác mở rộng trách nhiệm của mình trong việc nhận dạng các rủi ro mới, đưa ra kỹ thuật đề phòng, tạo ra sự đảm bảo khác ngoài bảo hiểm. Họ quyết định rủi ro nào họ muốn và có thể mua bảo hiểm và rủi ro nào doanh . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ RỦI RO Thiết kế : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA TRƯỞNG BỘ MÔN BẢO HIỂM Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Thuật ngữ “Quản trị rủi ro” ra đời từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 60; Những đổi mới và phát triển khoa học kỹ thuật, những rủi ro mới xuất hiện, những rủi ro cũ lại tăng lên. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Trước đó, bảo hiểm luôn là phương cách duy nhất được dùng để đảm bảo cho các rủi ro cổ điển như cháy, nổ, bảo tố, vận chuyển hàng hóa. Trong mỗi doanh nghiệp, người ta phải mua và quản lý vô số hợp đồng bảo hiểm từ một hoặc nhiều nhà bảo hiểm. Với sự xuất hiện của các rủi ro mới, bảo hiểm có những giới hạn của nó. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Doanh nghiệp buộc phải tiếp cận rủi ro một các có ý chí hơn Họ tự giác mở rộng trách nhiệm của mình trong việc nhận dạng các rủi ro mới, đưa ra kỹ thuật đề phòng, tạo ra sự đảm bảo khác ngoài bảo hiểm. Họ quyết định rủi ro nào họ muốn và có thể mua bảo hiểm và rủi ro nào doanh nghiệp tự cáng đáng lấy. Chức năng quản trị rủi ro ra đời Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO 1955, Wayne Snider - giáo sư của Temple University: Khi mà những người có trách nhiệm mua bảo hiểm trong doanh nghiệp tự giác quan tâm đến và làm chủ rủi ro hơn là hài lòng bằng việc mua bảo hiểm cho chúng, họ sẽ trở thành những “nhà quản trị rủi ro” (Risk Manager). Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Năm 1956, Russel Gallagher, trong một bài viết được công bố bởi tạp chí nổi tiếng Havard Business Review (số 34) đã giới thiệu thuật ngữ “Quản trị rủi ro” (Risk Management) với các nhà doanh nghiệp. Lịch sử LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO Năm 1961, trong quyển “Bảo hiểm, Lý thuyết và Thực hành ở Hoa kỳ” (Insurance, Its théory and practice in the United States), Ralf Blanchard, cựu giáo sư bảo hiểm của Columbia University đã chỉ ra rằng: lĩnh vực áp dụng của quản trị rủi ro là lĩnh vực các “rủi ro thuần” (pure risks). Ông đưa ra ranh giới phân biệt giữa rủi ro thuần và các rủi ro đầu cơ (spéculative risks). Sự .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.