tailieunhanh - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 9

Tóm lại, các trường phái triết học triết Mác đều chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. | pháp luật. là các vĩ nhân và chỉ có họ mới sớm nhận thức được chân lý vĩnh cửu thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. Tóm lại các trường phái triết học triết Mác đều chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Bằng cách này hay cách khác họ đã phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân coi thường quần chúng nhân dân coi quần chúng nhân dân là đàn cừu ngoan ngoãn để các vĩ nhân sai khiến lợi dụng coi quần chúng nhân dân chỉ là vật liệu phương tiện bệ tỳ của lịch sử. Các quan điểm trên hoàn toàn xa lạ với quan điểm của triết học Mác - Lênin. Page 470 of 487 HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIET học DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tại sao lại phải viết tiểu luận triết học Ý nghĩa mục đích yêu cầu của việc viết tiểu luận triết học đối với người sinh viên chính qui Đại học kinh tế Trong những năm học gần đây Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã thực hiện hình thức viết tiểu luận thay cho kỳ thi hết môn triết học đối với một bộ phận sinh viên đã được lựa chọn thuộc năm thứ nhất bậc đại học hệ chính qui của trường. Mặc dù còn có điểm chưa thật tốt cần khắc phục và hoàn thiện song hình thức này đã thực sự đem lại kết quả khả quan và có ý nghĩa đáng kể đối với công tác dạy và học triết học. 1. Ý nghĩa Việc viết tiểu luận sẽ tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao hiểu biết của mình đối với triết học Mác - Lênin nói riêng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung. Bởi vì việc đọc thêm tư Page 471 of 487 liệu nhất là các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin để phục vụ cho việc viết tiểu luận sẽ không chỉ mở rộng hiểu biết của sinh viên về lý luận Mác - Lênin mà còn giúp họ hiểu sâu hơn đúng hơn về lý luận này cũng như sự hiểu biết về cơ sở lý luận của các quan điểm cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Việc rèn luyện phẩm chất bản lĩnh chính trị của người sinh viên qua đó cũng được nâng lên tốt hơn. Việc viết tiểu luận triết học cũng sẽ giúp sinh viên rèn luyện tác phong làm việc khoa học cũng như luyện kỹ năng trình bày giải quyết một vấn đề lý

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.