tailieunhanh - RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Tham khảo bài thuyết trình 'rủi ro và quản trị rủi ro', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MÔN NL&TH BẢO HIỂM CHƯƠNG 2 RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Thiết kế: ThS. NGUYỄN TIẾN HÙNG VÌ SAO PHẢI NGHIÊN CỨU RỦI RO, TỔN THẤT? NHÂN TẠO RỦI RO TỰ NHIÊN TỔN THẤT TỔN THẤT TỔN THẤT BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ ĐỊNH NGHĨA TỔN THẤT TỔN THẤT NGOÀI Ý MUỐN SỰ THIỆT HẠI PHÂN LOẠI TỔN THẤT KHẢ NĂNG LƯỢNG HÓA TỔN THẤT ĐỐI TƯỢNG BỊ THIỆT HẠI HÌNH THÁI BIỂU HIỆN PHÂN LOẠI TỔN THẤT THEO ĐỐI TƯỢNG CON NGƯỜI TỔN THẤT TÀI SẢN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BỊ MẤT MÁT BỊ HƯ HẠI GIẢM SÚT GTRỊ MẤT GTRỊ TÍNH MẠNG THÂN THỂ SỨC KHỎE CFMT CF CSYT TN MẤT/GIẢM TRONG/NGOÀI HỢP ĐỒNG TNSP, TNNN, TNCC Bù đắp Khắc phục Bù đắp PHÂN LOẠI THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN TỔN THẤT HỮU HÌNH GIẢM GTSD GIẢM GIÁ TRỊ HỦY HOẠI VỀ VẬT CHẤT Có thể trực quan VÔ HÌNH CÒN NGUYÊN GTSD GIẢM GIÁ TRỊ CÒN NGUYÊN HÌNH THÁI VẬT CHẤT Không thể trực quan PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG LƯỢNG HÓA TỔN THẤT TÀI CHÍNH LƯỜNG TRƯỚC KHÔNG L. TRƯỚC CÓ THỂ TÍNH TOÁN PHI TÀI CHÍNH TỔN THẤT TINH THẦN KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN ĐỊNH NGHĨA RỦI RO RỦI RO BIẾN CỐ . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MÔN NL&TH BẢO HIỂM CHƯƠNG 2 RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Thiết kế: ThS. NGUYỄN TIẾN HÙNG VÌ SAO PHẢI NGHIÊN CỨU RỦI RO, TỔN THẤT? NHÂN TẠO RỦI RO TỰ NHIÊN TỔN THẤT TỔN THẤT TỔN THẤT BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ ĐỊNH NGHĨA TỔN THẤT TỔN THẤT NGOÀI Ý MUỐN SỰ THIỆT HẠI PHÂN LOẠI TỔN THẤT KHẢ NĂNG LƯỢNG HÓA TỔN THẤT ĐỐI TƯỢNG BỊ THIỆT HẠI HÌNH THÁI BIỂU HIỆN PHÂN LOẠI TỔN THẤT THEO ĐỐI TƯỢNG CON NGƯỜI TỔN THẤT TÀI SẢN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BỊ MẤT MÁT BỊ HƯ HẠI GIẢM SÚT GTRỊ MẤT GTRỊ TÍNH MẠNG THÂN THỂ SỨC KHỎE CFMT CF CSYT TN MẤT/GIẢM TRONG/NGOÀI HỢP ĐỒNG TNSP, TNNN, TNCC Bù đắp Khắc phục Bù đắp PHÂN LOẠI THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN TỔN THẤT HỮU HÌNH GIẢM GTSD GIẢM GIÁ TRỊ HỦY HOẠI VỀ VẬT CHẤT Có thể trực quan VÔ HÌNH CÒN NGUYÊN GTSD GIẢM GIÁ TRỊ CÒN NGUYÊN HÌNH THÁI VẬT CHẤT Không thể trực quan PHÂN LOẠI THEO KHẢ NĂNG LƯỢNG HÓA TỔN THẤT TÀI CHÍNH LƯỜNG TRƯỚC KHÔNG L. TRƯỚC CÓ THỂ TÍNH TOÁN PHI TÀI CHÍNH TỔN THẤT TINH THẦN KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN ĐỊNH NGHĨA RỦI RO RỦI RO BIẾN CỐ KHÔNG CHẮC CHẮN (NGẪU NHIÊN) 0 < P < 1 BIẾN CỐ BIẾN CỐ CHẮC CHẮN (TẤT NHIÊN) P = 1, P= 0 RỦI RO ĐỊNH NGHĨA RỦI RO TÌNH HUỐNG XẤU, BẤT LỢI RỦI RO SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TỰ NHIÊN NHÂN TẠO MỘT BIẾN CỐ XẤU MỘT KẾT QUẢ XẤU (TỔN THẤT) VỀ SỰ VIỆC XẢY RA VỀ THỜI ĐIỂM XẢY RA ĐỊNH NGHĨA RỦI RO (Hiệp hội) Rñi ro lµ mét ®iÒu kh«ng may m¾n, kh«ng l­êng tr­íc ®­îc vÒ kh¶ n¨ng x¶y ra, vÒ thêi gian vµ kh«ng gian x¶y ra, còng nh­ møc ®é nghiªm träng vµ hËu qu¶ cña nã. HAI TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TẦN SUẤT XUẤT HIỆN MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (TỔN THẤT) MQH PA BẢO HIỂM PHÂN LOẠI RỦI RO NGUYÊN NHÂN RỦI RO NGUỒN GỐC BẢN CHẤT HẬU QUẢ TỰ NHIÊN THIÊN TAI BÃO LŨ LỤT HẠN HÁN ĐỘNG ĐẤT NÚI LỬA PHUN NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO NHÂN TẠO TAI NẠN SỰ CỐ BẤT NGỜ CHÁY, NỔ TNGT TÀU CHÌM, MẮC CẠN, MÁY MÓC ĐỔ VỠ TỬ VONG, THƯƠNG TẬT NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO Number of events 1970–2005 Number of events 1970 - 2005 Number of events Year natural catastrophes man-made catastrophes 1970 31 61 1971 37 72 1972 35 87 1973 26 82 1974 30 81 1975 35 71 1976

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.