tailieunhanh - Module 1 Thị trường bảo hiểm thế giới và Việt Nam

Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm. | MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM Module 1 Thị trường bảo hiểm thế giới và Việt Nam HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CASE STUDY Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HÙNG - UEH Câaâu hoûi thaûo luaän nhoùm: Muïc tieâu nghieân cöùu: Nhaän daïng yeáu toá caáu thaønh vaø phaân tích moâi tröôøng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích PETS vaø Moâ hình 5-forces); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam. Baøi taäp tình huoáng: Muïc tieâu nghieân cöùu: Ñaùnh giaù, döï baùo vaø giaûi phaùp thuùc ñaåy thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích SWOT); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam, keát quaû hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam trong thôøi gian gaàn nhaát. STUDY CASES PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI CAÙC YEÁU TOÁ COÂNG NGHEÄ CAÙC YEÁU TOÁ KINH TEÁ Ñoái thuû tieàm aån NGAØNH SP thay theá Khaùch haøng Nhaø cung öùng CƠ HỘI/ RỦI RO CHÍNH TRỊ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI Pháp luật Thể chế Quy mô Cơ cấu Tình hình và chất lượng tăng trưởng Dân số Dân trí Văn hóa Khí hậu Địa chất Địa hình Trình độ phát triển Cơ sở hạ tầng Chính sách Vị trí địa lý Nguy cô nhaäp cuoäc Ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh Söï caïnh tranh giöõa caùc doái thuû hieän taïi Saûn phaåm thay theá Khaùch haøng Nhaø cung öùng Quyeàn löïc thöông löôïng cuûa nhaø cung caáp Quyeàn löïc thöông löôïng cuûa ngöôøi mua Nguy cô ñe doa töø nhöõng ngöôøi môùi nhaäp cuoäc Nguy cô ñe doa töø caùc SP vaø dòch vuï thay theá MÔ HÌNH 5 TÁC LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM MẠNH / YẾU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SẢN PHẨM THAY THẾ NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG Hiện có Tiềm ẩn nhập cuộc Đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin Dịch vụ tài chính – ngân hàng Khách hàng hiện tại Khách hàng tiềm năng Thu nhập - Khả năng thanh toán Tiết kiệm An sinh, BHXH Các sản phẩm đầu tư tài chính Sư biến động của môi trường Thông tấn Thống kê kinh tế - xã hội Năng lực cạnh tranh S W O T S trengths - Điểm mạnh W eaknesses - Điểm yếu O pportunities – Cơ hội T hreats – Thách thức S W O T MA TRẬN SWOT VÀ GIẢI PHÁP CƠ HỘI RỦI RO ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU ? ? ? ? GIẢI PHÁP S T O G A E METHODOLOGIE INTRODUCTION SUMMARY RESEARCH METHOLOGY MAIN IDEA(S) SOLUTION (S) LESSON (S) | MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM Module 1 Thị trường bảo hiểm thế giới và Việt Nam HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CASE STUDY Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HÙNG - UEH Câaâu hoûi thaûo luaän nhoùm: Muïc tieâu nghieân cöùu: Nhaän daïng yeáu toá caáu thaønh vaø phaân tích moâi tröôøng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích PETS vaø Moâ hình 5-forces); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam. Baøi taäp tình huoáng: Muïc tieâu nghieân cöùu: Ñaùnh giaù, döï baùo vaø giaûi phaùp thuùc ñaåy thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam (Phaân tích SWOT); Taøi lieäu boå sung vaø caäp nhaät: Caùc baøi vieát, baøi baùo veà thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam, keát quaû hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam trong thôøi gian gaàn nhaát. STUDY CASES PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI CAÙC YEÁU TOÁ COÂNG NGHEÄ CAÙC YEÁU TOÁ KINH TEÁ Ñoái thuû tieàm aån NGAØNH SP thay theá Khaùch haøng Nhaø cung öùng CƠ HỘI/ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.