tailieunhanh - Bài 8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Tổ chức tín dụng bao gồm hai loại: ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 12:10:02 AM Bài 8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 12:10:02 AM CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5/14/2020 12:10:02 AM chất của ngân hàng thương mại năng của ngân hàng thương mại chất của ngân hàng thương mại 5/14/2020 12:10:02 AM a)Khái niệm NHTM b)Bản chất NHTM a)Khái niệm NHTM 5/14/2020 12:10:02 AM NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế hay cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các bên nói trên. Theo luật tổ chức tín dụng thì : NH là hình thức tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. a)Khái niệm NHTM . | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 6:49:39 AM Bài 8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 5/14/2020 6:49:39 AM CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5/14/2020 6:49:39 AM chất của ngân hàng thương mại năng của ngân hàng thương mại chất của ngân hàng thương mại 5/14/2020 6:49:39 AM a)Khái niệm NHTM b)Bản chất NHTM a)Khái niệm NHTM 5/14/2020 6:49:39 AM NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế hay cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các bên nói trên. Theo luật tổ chức tín dụng thì : NH là hình thức tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. a)Khái niệm NHTM 5/14/2020 6:49:39 AM NHTM là một định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bật nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế tài chính này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rãi rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung lại đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế xã hội. b)Bản chất của NHTM 5/14/2020 6:49:39 AM NHTM là một loại hình doanh nghiệp và cũng là một đơn vị kinh tế. Hoạt động của NHTM là hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. năng của ngân hàng thương mại 5/14/2020 6:49:39 AM Trung gian tín dụng Trung gian thanh toán Cung ứng dịch vụ ngân hàng Trung gian tín dụng 5/14/2020 6:49:39 AM Công ty Xí nghiệp Tổ chức kinh tế Cá nhân Công ty Xí nghiệp Tổ chức kinh tế Hộ gia đình Cá nhân Ngân hàng thương mại Thu nhận Tiền gửi, tiết kiệm Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Cấp Tín Dụng Trung gian tín dụng 5/14/2020 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.