tailieunhanh - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 3

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mô tá thiết bị khử trùng cặn Mặt cắt Hình chiếu Hình . Thiết bị khửtrùng cặn 1- giếng kiểm tra 2- đường dẫn đến động cơ điện 3- rơle trung gian 4- rơle thời gian 5-mày ghi nhiệt độ 6- sensơ nhiệt độ 7- ống để thoát phần ngưng vào giếng 8- van hơi 9-vòng bít 10-đệm 11- lối vảo của hơi Thiết bị khứ trùng cặn là một ngãn bằng bêtông cốt thép ở đáy có đặt ruột gà. Chất mang nhiệt là hơi nước áp suất 4 at. Nguồn hơi do nồi hơi cấp nồi hơi chung của bệnh viện . Cặn nhiễm khuẩn được khử trùng bằng hơi ở nhiệt độ 80 C trong thời gian 45 - 60 phút kể từ khi nhiệt độ trên được xác lập. Các thông số của thiết bị khử trùng cặn như sau tổng thể tích 8 5m3 chiều sâu l 5m diện tích 5 7m2 đường kính 2 7m. Cặn nhiễm khuẩn đi vào thiết bị và ra khỏi nó tự động hoàn toàn bởi máy bơm. Thiết bị khử trùng cặn thường hoạt động 1 - 2 lần trong năm. Sơ đồ 4 Tổ hợp công trình xử lý cục bộ với các bể lắng tiếp xúc Tổ hợp bao gồm thiết bị clo hoá cơ cấu trộn các bể lắng tiếp xúc giống trung gian để chuyển cặn hình . 41 Hình . Sơ đỏ công trình xử lý cục bộ với bê lắng tiếp xúc 1- thiết bị clo hoá 2- cơ cấu trộn 3- các bể lắng tiếp xúc 4- giếng chuyển cặn 5- giếng thu Theo sơ đồ này nước thải sau khi ra khỏi khoa lây của bệnh viện được trộn với clo trong cơ cấu trộn lần lượt qua dãy bể lắng tiếp xúc trong đó xảy ra sự tiếp xúc của chất lỏng với clo hoạt tính trong khoảng 45 - 60 phút sau đó đi vào hệ thống thoát nước công cộng. Cặn từ các bể lắng tiếp xúc sau thời gian đủ dài tiếp xúc với clo cứ 15 ngày một lần qua giếng trung gian để đưa vào hệ thống thoát chung. Sơ đồ 4 có thể sử dụng để xử lý nước thải khoa truyền nhiễm của bệnh viện với lưu lượng nước thải đến 15m3 ngày trong điều kiện hệ thống thoát nước đô thị khu dân cư có công trình xử lý nước thải và hoạt động tốt. 42 Sư đồ 5 Tổ hợp công trình xử lý cục bộ với bể tự hoại hai bậc Tổ hợp bao gồm song lưới chắn thiết bị thu cát bế tự hoại hai bậc thiết bị clo hoá với cơ cấu trộn và bể tiếp xúc hình . Hình . Sơdố công .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.