tailieunhanh - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 4

- Với tháp chƣng cất chính: Duy trì áp suất tháp trong khoảng 0,7÷1,0Kg/cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-320; - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở mức 105÷1150C (tùy thuộc vào loại dầu chế biến) Với thiết bị phản ứng duy trì ở áp suất khoảng 0,9Kg/cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-311. . Tuần hoàn dầu trong hệ thống - Đƣa nguyên liệu (cặn chƣng cất chân không hoặc cặn chƣng cất khí quyển) vào tháp chƣng cất chính (sử dụng đƣờng ống by-pass lò phản ứng). Khởi động bơm P-301,. | - Với tháp chưng cất chính Duy trì áp suất tháp trong khoảng 0 7-1 0Kg cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-320 - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở mức 105-11500 tùy thuộc vào loại dầu chế biến Với thiết bị phản ứng duy trì ở áp suất khoảng 0 9Kg cm2 nhờ van điều khiển áp suất tự động PC-311. . Tuần hoàn dầu trong hệ thống - Đưa nguyên liệu cặn chưng cất chân không hoặc cặn chưng cất khí quyển vào tháp chưng cất chính sử dụng đường ống by-pass lò phản ứng . Khởi động bơm P-301 mở van RF-327 và F0-311 ở mức tối đa - Khi nguyên liệu điền đầy 80 mức chất lỏng ở đáy tháp chưng cất chính theo thiết kế ngừng cấp nguyên liệu bằng cách ngắt bơm P-301 đóng các van RF-327 và F0-311 - Bắt đầu tiến hành tuần hoàn dầu ở đáy tháp Khởi động bơm tuần hoàn đáy P-302 mở các van RF-329 F0-313 và van by-pass RF-323. - Mở van cấp hơi RF-368 để sưởi nóng thiết bị tạo hơi E-302 bằng hơi nước đồng thời mở van tháo nước F0-326 để kiểm soát mức trong thiết bị tạo hơi. - Khởi động hệ thống dòng dầu LCO khởi động bơm P-301 mở van FC-311. Sau đó mở van RF-328 khởi động bơm P-305 và mở van FC-317. Khi dòng ổn định đóng van RF-328 và van F0-311 dừng bơm P301 - Duy trì nhiệt độ đỉnh tháp ở giới hạn thích hợp theo thiết kế tùy vào loại dầu thường trong khoảng 11000 đến 1150C bằng thiết bị trao đổi nhiệt E-305. Kiểm tra xem nhiệt độ của thiết bị tái sinh đạt tới giá trị thích hợp chưa khoảng 6500C tùy thuộc vào loại dầu và công nghệ cụ thể . Nếu đạt giá trị thích hợp sẽ chuyển sang bước tiếp theo. . Nạp xúc tác - Mở van RF-311 hoàn toàn để nạp xúc tác vào thiết bị tái sinh nhanh chóng - Duy trì nhiệt độ không khí đầu ra của thiết bị gia nhiệt ở mức khoảng 6500C nhờ van điều chỉnh nhiên liệu cấp T0-322 . . Khởi động hệ thống cấp dầu nhiên liệu vào lò tái sinh xúc tác - Khi nhiệt độ của xúc tác đạt giá trị thích hợp tùy thuộc vào loại xúc tác dầu và công nghệ ở trong lân cận 5800C khởi động đầu phân phối nhiên liệu vào lò tái sinh. Mở van cấp dầu nguyên liệu RF-306 và van cấp hơi 37 .