tailieunhanh - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 1

Tài liệu " Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện " cung cấp cho các bạn đọc những thông tin cần thiết về Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, tài liệu này được biên soạn dựa trên cơ sở những tài liệu công bố của nước ngoài và kết quả nghiên cứu triển khai của các nhà khoa học trong nước. Tài liệu gồm 6 chương và do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch môi trường biên soạn và xuất bản. | f Sf PLY A. ENVIRON 1 TRUNG TÂM Tư VẤN CHUYÊN GIAO CÒNG NGHỆ NƯỚC SẠCH VÀ MÒI TRƯỜNG PGS. TSKH. NGUYỀN XUÂN NGUYÊN TS. PHẠM HỒNG HẢI CÔNG NGHỆ XỬLỶ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TRƯNG TÂM Tư VÂN CHUYỂN GIAO - CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG . Nguyền Xuân Nguyên TS. Phạm Hổng Hải CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Nước THẢI BỆNH VIỆN NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2004 Lời nói đẩu Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối và chiên ỉược phát triển kinh tế xã hội đèn năm 2010 khẳng định đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đưa nển kinh tế phát triển nhanh có hiệu quả và bổn vững phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội tăng trường kinh tế gắn liền vói bảo vệ và cải thiện môi trường. Thực hiện đưừng lối đó mạng lưới y té của nước ta ngày một dược củng cố và hoàn thiện phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Những năm qua nhiều bệnh viện từ trung ương đến địa phương được cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới và vấn đồ xử lý nước thải bệnh viện bước đầu đã được quan tâm để bảo vệ môi trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ xử lý nước thải bệnh viện cũng được đẩy mạnh. Một số hội thảo quốc gia về vấn đề xử lý chất thải bệnh viện nói chung và nước thải bệnh viện nói riêng đã đưực tổ chức. Đe cung cấp cho bạn đọc những thông tin cẩn thiết về công nghệ xử lý nước hải bệnh viện cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở những tài liệu cóng bở của nước ngoài và kẻì quả nghiên cứu triển khai của các nhà khoa học trong nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các giáo sư tiến sĩ và các bạn đồng nghiệp dã giúp đỡ trong quá trình biên soạn đặc biệt TS. Ngô Kim Chi KS. Đổ Trọng Dũng dã tham gia sửa chương V và viết chương VI trẻn cơ sớ những kết quả ứng dụng thiết bị xử lý nước thải bệnh viện V69 và CN2000 tại các địa phương trong cả nước. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện do Trung tàm Tư vấn Chuyển giao Công nghộ nước sạch và Mòi trường biên soạn và xuất bản cuốn sách gổm 6 chương Chương I .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.