tailieunhanh - Giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Số âm - ở cột lợi tức Có sẽ ghi thành ở cột lợi tức Nợ. Số âm - ở cột lợi tức Nợ sẽ ghi thành ở cột lợi tức Có. Trình bày theo thứ tự thời gian của ngày giá trị các nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự thời gian của ngày giá trị. Các tính toán còn lại giống với cách trình bày theo thứ tự thời gian của nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản vãng lai có lãi suất không qua lại và biến đổi dùng phương pháp Hambourg phương pháp rút số dư để tính lợi tức. Bài tập 1. Công ty X mở tài khoản vãng lai tại một ngân hàng thời hạn từ 01 04 đến 30 06 lãi suất qua lại và bất biến 8 1 . Các nghiệp vụ phát sinh trong thời gian mở tài khoản như sau Đơn vị tính Triệu đồng Ngày Diễn giải Nợ Có 01 04 Số dư Nợ 80 17 04 Gửi tiền mặt 300 22 04 Phát hành sec trả nợ 250 08 05 Chiết khấu thương phiếu 100 22 05 Nhờ thu thương phiếu 200 03 06 Thanh toán tiền mua hàng 150 07 06 Hoàn lại thương phiếu không thu được 50 18 06 Gửi tiền mặt 30 Trình bày tài khoản vãng lai của công ty X bằng các phương pháp sau - Phương pháp trực tiếp. - Phương pháp gián tiếp. - Phương pháp Hambourg. Biết ngày giá trị được tính theo nguyên tắc - Nghiệp vụ Có đẩy chậm lại 2 ngày. - Nghiệp vụ Nợ đẩy sớm lên 2 ngày. - Ngày tiền thu được của nghiệp vụ nhờ thu thương phiếu được ghi vào tài khoản là ngày 27 05. 2. Doanh nghiệp Y mở tài khoản tại một ngân hàng thời hạn từ ngày 01 10 đến 31 12 với các điều kiện sau 01 10 - 30 11 Lãi suất Nợ 9 . Lãi suất Có 8 64 . 01 12 - 31 12 Lãi suất Nợ 9 18 . Lãi suất Có 8 91 . Hoa hồng bội chi lệ phí vay trội 0 1 số dư Nợ lớn nhất. Lệ phí giữ sổ hoa hồng giữ sổ 0 4 tổng nghiệp vụ Nợ. Cách tính ngày giá trị như sau - Nghiệp vụ Nợ tính sớm 1 ngày. - Nghiệp vụ Có tính trễ 1 ngày. Các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh vào TK như sau Đơn vị tính Triệu đồng Ngày Diễn giải Nợ Có 01 10 Số dư Có 100 14 10 Thanh toán tiền mua hàng 120 29 10 Chiết khấu thương phiếu 200 13 11 Gửi tiền mặt 50 24 11 Phát hành sec trả nợ 300 03 12 Nhờ thu thương phiếu 280 13 12 Trả nợ thương phiếu 70 19 12 Hoàn trả thương phiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.