tailieunhanh - Đánh giá tổng giá trị kinh tế và chính sách duy trì Rừng Dẻ Chí Linh Hải Dương - 6

Chương III: Đánh giá giá trị kinh tế của rừng Dẻ I. Đánh giá giá trị kinh tế. giá giá trị sử dụng trực tiếp . Giá trị của nguồn lợi hạt Dẻ. Thực tế rừng Dẻ hiện tại có 3 cấp tuổi : Tuổi non : Chưa có quả, hoặc mới có quả năm đầu ( tập trung ở thôn Vàng Liệng – Bắc An có 7 hộ diện tích 8,6 ha). Tuổi thành thục phát triển : Đã có quả 3-4 năm trở lên. Tuổi quá thành thục (già) : Cây chồi trên những gốc to, nhiều. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Nguồn Biểu thiết kế mô tả trạng thái bảo vệ rừng tự nhiên - Chương trình 661- năm 2003 của trạm QLTR Bắc Chí Linh Chương III Đánh giá giá trị kinh tế của rừng Dẻ I. Đánh giá giá trị kinh tế. .Đánh giá giá trị sử dụng trực tiếp . Giá trị của nguồn lợi hạt Dẻ. Thực tế rừng Dẻ hiện tại có 3 cấp tuổi Tuổi non Chưa có quả hoặc mới có quả năm đầu tập trung ở thôn Vàng Liệng -Bắc An có 7 hộ diện tích 8 6 ha . Tuổi thành thục phát triển Đã có quả 3-4 năm trở lên. Tuổi quá thành thục già Cây chồi trên những gốc to nhiều sâu bệnh. Tùy cấp tuổi mà cây có năng suất khác nhau. Tuổi non trên diện tích mới có quả đạt năng suất từ 62Kg ha đến 250Kg ha cá biệt đạt 244Kg ha. Tuổi thành thục và quá thành thục năng suất có thể đạt trên 600Kg ha. ở xã Hoàng Hoa Thám không có rừng non nên năng suất thực tế của hạt Dẻ là rất cao. Theo kết quả thu hái hạt Dẻ của xã do trung tâm Môi trường và lâm sinh nhiệt đới TROSERC tổ chức điều tra thì năng suất bình quân đạt 643 02 kg ha . Nói chung năm 2003 được mùa nhưng không phải trên tất cả các diện tích do các yếu tố thời điểm ra hoa hướng phơi của dốc sâu bệnh tác động kỹ thuật và có thể là loài spp . Xã đã tổ chức lớp tập huấn cho cả 2 đối tượng Cán bộ kỹ thuật địa phương để tổ chức dự báo sản lượng và hướng dẫn các hộ thu hái. Hướng dẫn các hộ thu nhặt bằng 2 phương pháp Nhặt tay và rung cây. Nhưng phương pháp sau không thực hiện được vì chưa có điều kiện để trang bị. Bên cạnh đó điều kiện về thời tiết số lượng nhân công Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http và một số hạn chế khác cho nên năng suất nhặt hạt Dẻ thấp hơn so với năng suất thực tế của cây Dẻ. Do vậy tỉ lệ thu nhặt chỉ đạt được 61 . Giá hạt Dẻ trung bình của năm 2003 là 5500đồng kg. Do đó ta có bảng tính sản lượng hạt Dẻ và tổng tiền thu được năm 2003. Bảng 9 Tính sản lượng hạt Dẻ và tổng tiền thu được Đ. Châu 120 4 064 258 879 9 18 1798

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.