tailieunhanh - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 2

Hóa dầu là gạch nối giữa công nghiệp dầu thô và công nghiệp hóa, chế biến từ một số phân đoạn nhất định trong quá trình chưng cất dầu thô thành một số sản phẩm thô dùng trong công nghiệp hóa. Vì thế mà hóa dầu chiếm một vị trí cơ bản trong bộ môn hóa hữu cơ, bộ môn hóa mà ngày nay được xem như là lãnh vực quan trọng nhất của hóa học. | Biểu diễn sự phân bố sản phẩm trong phản ứng cracking naphta 25 . Công nghệ sản xuất etylen . Các thông số công nghệ. a. Nhiệt độ Nhiệt độ phản ứng từ 700 900oC tuỳ thuộc vào nguyên liệu đầu vào. Tỷ lệ sản phẩm trong phản ứng cracking được phân bố như sau 26 Sản phẩm Nguyên liệu Etan Propan Naphta Gas oil h2 3 6 1 3 0 8 0 6 ch4 4 2 24 7 15 3 10 6 c2h2 0 2 0 3 0 7 0 4 c2h4 48 2 34 5 29 8 24 0 c2h6 40 0 4 4 3 8 3 2 C3H4 í 0 3 1 1 1 0 CH 1 3 6 1 3 14 0 14 1 14 5 CH 3 8 10 0 0 3 0 4 4 8 4 7 C4H8 1 6 3 7 4 2 4 5 C4H10 0 3 0 1 Xăng cracking 0 9 5 9 21 0 18 4 Dầu nhiên liệu - 0 9 3 8 17 6 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.