tailieunhanh - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG3

Ý thức chính trị lý luận (trình độ lý luận về chính trị, hay hệ tư tưởng chính trị) là những quan điểm về chính trị đã được khái quát, hệ thống hóa thành một hệ thống lý luận, phản ánh một cách sâu sắc lợi ích giai cấp, do các nhà lý luận của một giai cấp xây dựng nên. | nhưng nó có khả năng làm tăng thêm vốn kinh nghiệm về chính trị trong cuộc sống hàng ngày của con người. Ý thức chính trị lý luận trình độ lý luận về chính trị hay hệ tư tưởng chính trị là những quan điểm về chính trị đã được khái quát hệ thống hóa thành một hệ thống lý luận phản ánh một cách sâu sắc lợi ích giai cấp do các nhà lý luận của một giai cấp xây dựng nên. Lý luận chính trị được thể hiện trong các lý luận về chế độ xã hội về nhà nước về chính đảng về giai cấp về dân tộc. và nó được cụ thể hóa trong các cương lĩnh chính trị trong các đường lối chiến lược sách lược của các chính đảng của các giai cấp. Hệ tư tưởng của một giai cấp có vai trò to lớn trong hoạt động của giai cấp. Ý thức chính trị có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển xã hội. Thông qua tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị đặc biệt là nhà nước nó tác động mạnh mẽ trở lại kinh tế và mọi mặt của tồn tại xã hội. Tác động của ý thức chính trị theo hai hướng. Nếu ý thức chính trị tiến bộ và khoa học phản ánh đúng quy luật phát triển kinh tế xã hội. và được thực hiện thông qua một tổ chức nhà nước hiệu quả thì nó sẽ tác động thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngược lại nếu ý thức chính trị là sai lầm lạc hậu phản động thì nó sẽ gây ra những tác động xấu rất lớn cho xã hội. Khi một giai cấp còn tiến bộ cách mạng tiêu biểu Page 420 of 487 cho xu thế đi lên của lịch sử thì hệ tư tưởng chính trị của nó có tác dụng tích cực đến sự phát triển xã hội. Khi giai cấp đó trở thành lạc hậu phản động thì hệ tư tưởng của nó có tác động tiêu cực kìm hãm sự phát triển xã hội. Với bản chất khoa học và cách mạng triệt để hệ tư tưởng Mác - Lênin sẽ dẫn dắt giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành đến cùng sự nghiệp đấu tranh xoá bỏ mọi áp bức bóc lột xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 2. Ý thức pháp quyền Ý thức pháp quyền là toàn bộ những quan điểm về bản chất vai trò của luật pháp về quyền và nghĩa vụ của nhà nước của các tổ chức xã hội và công dân về tính hợp pháp và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.