tailieunhanh - Công nghệ xử lý chất thải khí part 7

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các thành phần của bụi trong quá trình đốt than cám vá điện trở Các thành phần chính của bụi là SiO và A12O3. Điện trở của bụi được xác định bằng lượng cacbon của bụi trên cơ sở hiệu suất dốt của lò đốt. Hàm lượng nước .của bụi được xác định bằng lượng so Na2O. Điện trở giảm khi hàm lượng cacbon lượng nước so và Na2O tâng. Trong những nãm gần đây hiệu quả dốt của nổi hơi dùng than cám đã được cải thiện. Điện trở của bụi từ các lò đốt nằm trong khoảng từ 10l đến 1011 giá trị khác nhau tuỳ theo chất lượng than và điều kiện đốt. Nói chung cần thiết phải giảm điện trở suất để cho quá trình tập trung bụi bằng điện đạt kết quả tốt. b Các biện pháp xử lý bụi từ đốt than cám Trong một số trường hợp điện trỏ biểu kiến của bụi có giá trị dãn đến hiện tượng điện ly nghịch mạnh. Để ngân cản hiện tượng này người ta tìm cách giảm suất diện trở biểu kiến của bụi trước khí xử lý bằng các biện pháp như trộn than có hàm lượng lưu huỳnh cao trộn dầu trong quá trình đốt hoặc bơm so hoặc thực hiện quá trình tập trung bụi bằng điện ở nhiệt độ cao tại đó suất điện trở biểu kiến của bụi thấp hơn. . Nối hơi đốt bằng dấu nhiên liệu a Các đặc tính của bồ hóng và khói Các đặc tính của bồ hóng và của khói khác nhau phụ thuộc vào các yếu tổ như cấu trúc của nồi hơi và thiết bị nung loại dầu dốt và các điều kiện đốt trong đó các điều kiện dốt là quan trọng nhất. Nồng độ bụi Khi nồi hơi làm việc với hàm lượng oxy thấp thì lượng so và NO sinh ra giảm. Tuy nhiên nó làm tăng lượng cacbon đen không 146 cháy làm cho nồng độ bụi tăng lên. Trước kia nồng độ bụi nằm trong khoảng từ 0 1 đến 0 2 g Nm trong những năm gần đây do dùng loại dầu đốt có chứa lưu huynh thấp nên đã giảm được nồng độ bụi AUống chỉ còn 0 1 g Nm . Kích thước hạt bụi dầu đốt Kích thước bụi trong trường hợp đốt bằng dầu nhiên liệu ít thay dổi hơn so với kích thước của hạt bụi trong lò hơi sử dụng than cám do sự khác nhau về cấu trúc của lò hơi và điều kiện đốt. Các loại bụi chính có kích thước lớn các hạt rỗ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.