tailieunhanh - Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 10

Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 10', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 552 Đồ Điển Mỹ Thuật Trung Quốc Tượng đứng bằng sứ Hà Triều Tông Đạt Ma men trắng ngà - đời Minh Viện Bảo tàng cố cung Bắc Kinh 553 Th iên thủ quan Am -đời Minh Song lâm tự Bình Giao Sơn Tây. Chậu hoa vân nhành hoa năm màu Thành Hóa - đời Minh. 554 Đồ Điển Mỹ Thuật Trung Quốc 6 Lọt bẹt sứ hoa vân rồng nước biển hoa xanh - đòi Minh Viện Bào tàng cố cung Bắc .