tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng Pro ENGINEER 2000

Chúng ta đã biết CAD xuất hiện vμo tr−ớc năm 1960, với t− cách lμ công cụ vẽ (Drafting Tool). Vì vậy, tr−ớc đây nó đ−ợc gọi lμ "cây bút chì điện tử" (Electronic Pencil). Cho đến những năm 80 của thế kỷ tr−ớc, vẽ vẫn lμ chức năng cơ bản của các phần mềm CAD. Các công cụ vẽ không ngừng đ−ợc cải tiến, đ−ợc bổ sung thêm các tiện ích, khiến cho công việc vẽ đ−ợc tiến hμnh nhanh chóng hơn, chính xác hơn vμ giúp cho việc quản lý, trao đổi tμi liệu thiết kế đ−ợc dễ dμng hơn. Với chức năng. | Bộ môn Máy Robot HỌC VIỆN KỸ ThUẬT QUÂN sự HƯỚNG DẪN sử DỤNG Start III X s w j - - - - - Part H -53 x. ffi untitled Paint I ỊaPro ENGINEER a Model Tree I sj - 3@ 5 01 F PhAN I ThlET KÊ SẢN PhAM - TẠO BẢN VỄ KỸ ThUẬT Hà nội - 2003 Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i MUG LUG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỂ CÔNG NGHỆ THAM số VÀ HƯỚNG Đối TƯỢNG TRONG CAD CAM HiỆN ĐẠi. 1 . CÁC CHỨC NĂNG CỦA CAD HIỆN . Chức năng mô hình . Chức năng . Chức năng phân . Chức năng . NHŨNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG . Thiết kế theo tham số Parametric Design .4 . Thiết kế hướng đối tượng Feature Based Design .5 . Thiết kế thích nghi Adaptive Design .5 . CÁC THUẬT NGŨ Cơ BẢN CỦA CAD HIỆN . KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ CAD CAM CÓ MẶT Ở VIỆT CHƯƠNG 2. LÀM QUEN VỚi PRO ENGiNEER . CÁC CHỨC NĂNG CỦA PRO . Chức năng thiết kế CAD .10 . Chức năng phân tích CAE .11 . Chức năng sản xuất CAM .11 . GIỚI THIỆU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA PRO . Khởi động và đóng Pro . Giao diện người dùng của Pro E . THIẾT ĐẶT THÔNG số MÔI TRƯỜNG CỦA PRO . Đặt thư mục làm . . . Đặt cấu hình hệ . Đặt các thông số của mô . THỰC HÀNH CÁC THAO TÁC ĐơN . MỞ một mô . Xem mô CHƯƠNG 3. PHÁC THẢO CÁC BiÊN . MÔI TRƯỜNG PHÁC . Các khái . Khởi tạo một phác thảo trong chế độ . Đáp ứng mục đích thiết . INTENT . Phác thảo với Intent . Phác thảo không sử dụng Intent . PHÁC THẢO CÁC THỰC - Mục lục i Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i . Line - đường . Arc - cung . Circle - đường . Rectang - hình chữ . Các thực thể hình học nâng . HIỆU CHỈNH CÁC THựC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN