tailieunhanh - Turbo Pascal với chương trình Gió động và Động đất part 1

Tài liệu " Turbo Pascal với chương trình Gió động và Động đất " giới thiệu toàn bộ thuật toán và LIST của chương trình để làm tài liệu cho các kỹ sư tính toán kết cấu công trình và các sinh viên ngành xây dựng trong việc nghiên cứu và học tập | ĐẶNG TỈNH Turhn PasM VỚI CHƯƠNG TRÌNH TÍNH GIÓ ĐỘNG VÀ ĐÔNG ĐẤT Th s. ĐẶNG TỈNH TURBO PASCAL VỚI CHƯƠNG TRÌNH TÍNH GIÓ ĐỘNG VÀ ĐỘNG ĐẤT NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2006 LỜI NÓI ĐẦU Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiổu ỏ Việt Nam. Việc tính toán nhà cao tầng thường phải kể đến thành phần dộng của tải trọng gió và đặc biệt là phải tính dộng dất. Hiện nay việc tính kết cấu nhà cao tầng được thực hiện bằng các chương trình máy tính phổ biến như SAP2000 ETABS . Song các chương trình mẫu chỉ thực hiện được phần tính toán dao động. Các số liệu nhận được là chu kỳ và biên độ dao động. Đe tính động đất và gió động theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN phải dược thực hiện bằng các chương trình khác. Với ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL ngôn ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định dạy chính thức trong các trường đại học kỹ thuật tác giả lập chương trình tính động đất theo Tiêu chuẩn CHIin II-7-81 của Liên Xô trưóc đây và tính gió động theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995. Tác giả giới thiệu toàn bộ phần thuật toán và LIST cua chương trình trong cuôh sách này đế làm tài liệu cho các kỹ sư tính toán kết cấu công trình và các sinh viên ngành Xây dựng trong việc nghiên cứu học tập. Tác giả mong nhận được sự đóng góp phê bình của bạn đọc. TÁC GIẢ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.