tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 32

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 32', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 32 ĐỀ TUYỀN SINH ĐAI HỌC NGOAI THƯƠNG NAM 2001 MON TIỀNG ANH - KHOI D thời gian làm bài 180 phút Phan 1 dành cho tất cà thí sinh A. cho dang đúng cúà động từ trong ngoàc và viết từ đo vào giấy thi. 1. If you swim .this àftếrnoon you shouldn t ếàt too much now. 2. By thế end of next month hế bế .here for ten yếàrs. 3. If you hàve written the letter I post .it. 4. When I càme home he wàtch .television. 5. After john wàsh .his clothes he begàn to study. 6. The study of lànguàges be .very interesting. 7. I wish I know .his àddress. 8. Did you remember buy .à newspàper on the wày home 9. Neither the president nor his representàtives be .to àttend the meeting. 10. They let us pàrk bicycles here but they won t àllow us pàrk motorcycles. B. Viết lài càc càu sàu sàng the bị đọng. 1. We never sàw him in the dining room. A màid took àll his meàls up to him. 2. We did not look àfter the hildren properly. 3. Hàs someone posted my pàrcel 4. You needn t hàve done this. 5. People àre destroying làrge àreàs of forests everydày. C. Tìm mot từ thích hờp đien vào moi cho trông và viết từ đo vào giày thi 1. They wànted to tàlk to me but I kept refused to listen. working ànd 2. I ve been looking à cup to màtch the one I broke. 3. You will see I àm right if you look my point of view. the màtter from 4. Older people ràrely àpprove generàtion. the hàbits of the younger 5. this house is built brick. 6. We have supplied those . 7-8. I was Year s day .the morning of January 1th 1981. 9-10 We have studied your care but cannot it differs from ours. D. Viết lai cac cau sau day sang each noi gian tiếp 1. He said When we were living in Australia we often saw john. 2. I d be very grateful if you d keep me informed he said. 3. I ll do it tomorrow he said 4. he said you mustn t tell anyone E. dien một quan từ thích hơp a an hoặc the vao cho trong va ghi quan từ do vao giấy thi nếu thấy khong can thiết thì danh dấu . 1-2. I super I can t .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.