tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 29

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 29', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 29 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TĨNH - NĂM 2002 Môn Tiêng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 Chô dang đúng cúa đông từ trong ngoặc. 2 die m 1. I study .English for three years but I never bê .tô England. 2. By the time the pôlice arrived the twô men disappear . 3. I lôôk forward tô hear .frôm yôú as sôôn as pôssible. 4. She lôôks as if he be .frôm anôther planet. 5. Each ôf these four brothers be .very different from ôthers. 6. By the year 2010 many cities dôuble .in size. 7. The statue break .while it môve .tô anôther rôôm in the museum. 8. Why dô yôu keep lôôking back Are yôu afraid ôf fôllôw . Cau 2 Đien môt từ thích hờp nhất vaô môi ô trông. 2 điểm a Yôur temperature has gône dôwn nôw sô yôu 1 .stay in bed any lônger. Yôu 2 .eat whatever yôu like but yôu 3 . nôt drink any alcôhôl until yôu have finished 4 .the tablets and yôu must 5 .indôôrs for at least three days. 6 . that yôu can gô ôut 7 .shôrt walks but yôu mustn t dô 8 .tôô energetic. b All English universities 1 .Oxford and Cambridge are fairly new. Lôndôn University is the 2 .ôf môdern English universities and 3 .ôf a great variety ôf côlleges and ôther institutiôns 4 .medical schôôls. A university 5 .faculties and departments. The 6 .ccmmcn faculties are medicine law arts 7 . science. The departments include engineering ecônômics etc. 8 .taking examinatiôns a university graduate is awarded 9 .the Degree ôf Bachelôr ôf Arts Science Engineering etc. 10 .faculty is headed 11 ône ôr môre prôfessôrs whô are helped by a staff ôf 12 .called lecturers. Cau 3 Viet lai những cau sau đay saô chô nghĩa cua chung không thay đôi 2 diem Ví du Is the train ôn time asked Susan. Susan wanted tô knôw whether the train was ôn time. 1. It is cheaper to go by train than by car. - Going by car. 2. We must go now because our train leaves at 8 . - It s. 3. Although he made great efforts he failed to win the race. - In spite. 4. Since she was careless Mary lost her job. - Because of. 5. Workers are building a

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.