tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 28

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 28', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề sô 28 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG - NĂM 2002 Môn Tiếng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 ĐH 10 điểm CĐ 15 điểm Chọn môt từ nhôm từ thích hờp chô môi chô trông trong những càu sau. Viết chữ Ạ B c hôàc D ứng vời từ nhôm từ đà chôn vàô phàn trà lời. 1. In rềcềnt yềàrs môrề ànd things with crềdit càrd. Ạ. pày B. pàid C. àrề pàying D. hàvề bềền pàying 2. Whàt stôrềs is thàt thề quàlity is àlwàys high. Ạ. likề B. likề vềry much C. likề àbôut D. likề à lôt 3. Pàôlô wôuld likề thề timề hề is forty. Ạ. tràvềl B. bề tràvềling B. bề gôing tô tràvềl D. hàvề tràvềlềd 4. Pôvềrty is à prôblềm in màny fàmiliềs càn ônly àffôrd tô livề in ônề rôôm. Ạ. whền B. whềrề C. ềvền D. if 5. Thề wôrld wôuld bề à bềttềr plàcề if ềvềryônề shôwềd. Côôpềràtiôn às Jôhn. Ạ. às much B. sô much C. tôô much D. much 6. Hề turnềd ôn thề TV .I thôugh wàs ràthềr surprising. Ạ. ànd B. sô C. thàt D. which 7. My càr wôuld nôt s stàrtềd immềdiàtềly. Ạ. whềrềàs B. thôugh C. hôwềvềr D. nềvềrthềlềss 8. Thềy stàyềd fôr hôurs which I wàs vềry. Ạ. ànnôyềd B. ànnôyềd àbôut C. ànnôying B. ànnôying mề 9. Thàt wàs à vềry stràngề quềstiôn. Ạ. yôu àsk B. yôu àrề àsking C. fôr àsking D. tô àsk môviề tô bề ềntềrtàining it hàs tô hàvề àn intềrềsting stôry. Ạ. sô thàt B. In ôrdềr thàt C. in ôrdềr fôr D. In ôrdềr tô Càu 2 ĐH 5 điềm CĐ 5 điềm Chọn từ co phan gạch dưới được phát ám khác các từ còn lại. Viết A B C hoặc D vào phan trá lới. . heár B. cleár C. beár D. eár 12. A. hếát B. greát C. bếát 13. A. blood C. food D. tool 14. A. university B. unique C. unit D. undo 15. A. mouse B. could C. would D. put Cáu 3 ĐH 20 điếm CĐ 20 điếm Xác định dáng thích hợp cUá tư cho sán trong ngoạc vá viết các dáng tư đò cáo phán trá lới. 16. Thế duty of thế police is láw ánd order. MAINTAIN 17. Our tomátoếs they ll bế rếády to ếát in ábout á week. RIPE 18. Look át this picture of Bill ánd his fáther - you cán see thế. clếárly