tailieunhanh - Trận Granicus

Trận Granicus là trận đánh đầu tiên trong số ba trận chiến quan trọng giữa quân đội của Alexandros Đại đế và Đế quốc Ba Tư. Nó sảy ra ở Tây Bắc Tiểu Á, gần vị trí của thành Troy, tại nơi đây Alexandros đã đánh bại lực lượng của các phó vương Ba Tư ở Tiểu Á, trong đó có một lực lượng lớn lính đánh thuê Hy Lạp dẫn đầu bởi Memnon của Rhodes | Trận Granicus Một phần của Những cuộc chinh phạt của Alexander đại đế Trận chiến sông Granicus Thời gian Tháng 5 334 TCN Địa điểm Sông Granicus Ngày nay là Biga Qayi Thổ Nhĩ Kỳ Kết quả Vương quôc Macedonian chiến thắng. Thay đổi lãnh thổ Alexander chiếm được một nửa Tiểu Á Tham chiến Macedon Đế quốc Đồng minh Hy Lạp ịAchaemenid Ị Lính đánh thuê Ị Hy Lạp Chỉ huy Alexander Đại đế Arsames Parmenion Reomithres Cleitos Đen Niphates Ỷ Petines Ỷ Spithridates Ỷ Mithrobarzanes Ỷ Arbupales Ỷ Mithridates Ỷ Pharnaces Ỷ Omares Ỷ Arsites Ỷ Rhoesaces Ỷ Memnon của Rhodes unknown others Lực lượng 20 000 peltasts 1 9 500 peltasts 2 22 000 heavy Ị 5 000 Greek infantry 2 hoplites131 5 000 cavalry 2 ị 10 000 cavalry 3 Tổn thất 300 to 400 4 Ị 3 000 infantry 5 1 150-1 380 to 1 000 cavalry 5 3 500-4 200 Ị2 000 captured 5 wounded 4 Trận Granicus là trận đánh đầu tiên trong số ba trận chiến quan trọng giữa quân đội của Alexandros Đại đế và Đế quốc Ba Tư. Nó sảy ra ở Tây Bắc Tiểu Á gần vị trí của thành Troy tại nơi đây Alexandros đã đánh bại lực lượng của các phó vương Ba Tư ở Tiểu Á trong đó có một lực lượng lớn lính đánh thuê Hy Lạp dẫn đầu bởi Memnon của Rhodes. Trận chiến đã diễn ra trên con đường từ Abydos tới Dascylium gần Ergili ngày nay Thổ Nhĩ Kỳ tại nơi vượt qua con sông Granicus hiện nay là Biga Ợayi