tailieunhanh - sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2

Tham khảo tài liệu 'sách bài tập tiếng anh á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 3 Where 14. Write a poem about your likes and dislike. Use a dictionary if you want to. Example I quite like the sea. I like my friends and my family. I love the sun strawberries dancing and cats. I don t like fast cars or snails. I hate violence. 15. Answer the questions 1. Where are you at six o clock in the morning 2. Where are you at eight o clock in the morning 3. Where are you at ten o clock in the morning 4. Where are you at ten to one in the afternoon 5. Where are you at a quarter past seven in the evening 16. Pronunciation. Draw the lines with letters in box 2 to show which words rhyme Box 2 A are E day G my I we J who R V W 23 Unit 3 Where 17. One sentence is correct. Which one Example Where she from X Where does she from X Where is she from b 1. a. Sally is a nice girl and I like. b. Sally is a nice girl and I like her. c. Sally is a nice girl and I like him. 2. a. He has 27 years old. b. He s 27 years . c. He s 27. 3. works with his father. b. Peter works with he s father c. Peter works with him father. 4. a. Sally and Tim live in Madrid. They re flat is lovely. b. Sally and Tim live in Madrid. Their flat is lovely. c. Sally and Tim live in Madrid. There flat is lovely. 5. a. She lives in a house or a flat b. Does she lives in a house a flat c. Does she live in a house a flat 6. a. I don t like going to discos. b. I don t like go to discos. c. I no like going to discos. 18. Translate the text into your language. Anh trai tôi là kỹ sư viễn thông. Văn phòng làm việc của anh ấy ở trên tầng sáu. Trong văn phòng có máy điện thoại máy vi tính một cái bàn và mấy cái ghế. Anh ấy sống trong một căn hộ nhỏ và đi làm bằng xe buýt. Anh ấy đi làm vào lúc bảy giờ mười lăm phút và trở về nhà vào lúc năm rưỡi. Anh ấy không thích âm nhạc. 24 Unit 4 Counting andMeasuing UNIT 4 COUNTING AND MEASURING 1. Put in the correct form of the verb. Example What languages do you speak speak They do not know my address. not know 1. mother. live 2. What .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN