tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 26

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 26', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 26 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHAM PHU THỌ - NĂM 2003 MÔN TIỀNG ANH - KHOI D Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 điểm Tìm một từ co phàn gạch dười co càch phàt âm khàc vời càc từ còn lai. 1. à. nàturàl b. nàture c. nàtive d. nàtion 2. à. desire b. resignàtion c. compromise d. design 3. à. terrace b. territory c. terrific d. terror 4. à. low b. bow c. know d. slow 5. à. leisure b. pressure c. treàsure d. pleàsure 6. à. làugh b. plough c. enough d. cough 7. à. of b. càfe c. knife d. leàf 8. à. thànk b. think c. this d. three 9. à. cinder b. ceiling c. cello d. celebrate 10. à. choke b. church c. chirp d. choir Càu 2 1 5 điểm Chon một từ hoàc một nhòm từ chò sàn để hoàn thành càc càu sàú. 1. Despite plàying under strength the villàge their rivàls. à. could b. were àble to c. couldn t d. weren t àble to 2. She hàd to do the shopping for her neighbour . she à. didn t b. hàdn t c. does d. isn t 3. I ll hànd over àll my files to my àssistànt before I. à. àm leàving b. leàve c. will leàve d. shàll leàve 4. Buy me à newspàper on your wày bàck . à. do you b. will you c. hàve you d. don t you 5. I suggest touch with the orgànizers. à. should get b. to get c. getting d. should getting 6. Your càr s hàrdly seems to use àny petrol àt àll. à. economicàl b. economic c. ecumenicàl d. ecologicàl the bànk mànàger s loàn Gerald s struggling compàny mànàged to stày solvent. à. with thànks b. thànk you c. thànks d. gràtefully 8. Is there àny màchinery repàired à. to hàve b. of hàving c. for hàving d. of being 9. It s cruciàl thàt the ceremony. a. should b. must c. will d. ought 10. How you invest your money is none of my. а. affair b. business c. matter d. care Cau 3 2 điểm Điền vao moi o trông bang một từ phu hơp cho đoan van sau. New York the largest city in the USA is a city of great 1 .Side by side with wealth and comfort property and discrimination can be found here. The statue of Liberty standing on an island in the harbour 2 .