tailieunhanh - sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1

Tham khảo tài liệu 'sách bài tập tiếng anh á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH A1 Biên soạn Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT Ths. LÊ HỒNG HẠNH Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 Unit 1 Hello UNIT I HELLO 1. Complete the dialogues Example A What s your name B It s Smith. 1. A Mr Smith 4. A photographer B James. B No accountant. A Oh 2. A 5. A pilot B I m an electrician. B Yes 3. A .doctor B No .actress. 2. Write the questions and answers. Example Denise Quinton Jean Sheppard Isyour name Denise Quinton No it isn t. It s Jean Sheppard. 1. Gavin Jowitt Luis Dorrington . 2. Luis Dorrington James Wharton . 3. Gillian Sharpy Jean Sheppard . 3 Unit 1 Hello 4. Jean Sheppard Denise Quinton . 3. Translate into Vietnamese. 1. What do you do 2. How are you 3. I m an engineer. 4. She s an engineer. 4. Am m not is isn t are aren t. 1. Hello. 2. daughter today 3. Are you English Yes I. 4. .Judith a doctor. No s a dentist. 5. Are you an artist No I. 5. Complete the dialogues. 1. A . B Not bad. And you A . 2. A . B Good afternoon Mr Kowalsaki. I m fine thank you. And you A . 3. A Hello. I m Polly. What s your name B . 6. Translate these into Vietnamese. 1. Hello my name s Mary Lake. - . 2. room three one two Mrs Lake. . 3. Thank you. - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN