tailieunhanh - Tiết 21 : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

HS nắm được từ vựng của một ngôn ngữ PT không ngừng. - Sự phát triển của từ vựng được diễn ra trước hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc. Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa là: ẩn dụ và hoán dụ. | Tiết 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG A. Mục tiêu - HS nắm được từ vựng của một ngôn ngữ PT không ngừng. - Sự phát triển của từ vựng được diễn ra trước hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc. Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa là ẩn dụ và hoán dụ. B. Chuẩn bị - Sgk sgv bài soạn - Bảng phụ. - HS ôn lại ẩn dụ hoán dụ C Tiến trình Hoạt đông dạy - hoc 1. Kiểm tra Trình bày hai cách dẫn TT và gián tiếp làm BT 3 2. Giới thiệu bài Sự t từ của XH là một qui luật tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu t ngoài việc mượn từ tạo từ mới. 3. Bài mới Hoạt đông của giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 HS đọc bài 1. I. Sự biến đổi và ị của từ ngữ Bài 1. Trả lời các câu hỏi ở bài 1. cá Từ kinh tế vào nhà ngục. Trị nước cứu đời. Thiên về nhân lĩnh vực chính trị. HS đọc kỹ BT và trả lời các câu Từ kinh tế hiện nay toàn bộ hoạt động của con người trong lđsx. Trao đổi phân phối và sử dụng của cải vật chất làm ra. Nhận xét - Nghĩa của từ không phải bất biến có thể thay đổi theo thời gian. nghĩa cũ mất đi nghĩa mới được hình thành. hỏi SGK Bài 2. Xác định nghĩa của từ xuân a. xuân 1 mùa đầu tiên của một năm nghĩa gốc tay xuân 2 tuổi trẻ nghĩa chuyển theo phương thức ẩn Thảo luận nhóm 4 người 3 dụ Xác định nghĩa gốc nghĩa b. tay 1 bộ phận phía trên của cơ thể từ vai đến ngón chuyển dùng để cầm nắm. nghĩa gốc HS trả lời cá nhân. tay 2 người chuyên hoạt động hoặc giỏi về một môn Trường hợp a b chuyển nghĩa một nghề nào đó. nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ theo phương thức nào Qua các trường hợp cụ thể trên 3. Ghi nhớ Từ vựng không ngừng biến đổi phát triển. Một em nhận xét gì về từ vựng của trong những cách phát triển từ vựng là PT nghĩa của từ ngôn ngữ Tức là tạo thêm nghĩa mới cho từ đã cho . HS đọc ghi nhớ Có 2 phương thức để PT nghĩa của từ ẩn dụ và hoán Gv lưu ý HS. dụ. - Ẩn dụ hoán dụ fép tu từ VD Cho từ cổ - - Cổ chai chỉ làm xuất hiện nghĩa lâm - - Cổ áo thời của từ ngữ. - - Cổ tay - Ẩn dụ hoán dụ. fương thức t Lưu ý Tu từ từ vựng không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN