tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 25

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 25', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SỐ 25 TRƯỜNG CAỐ ĐẲNG SƯ PHẠM TRÀ VINH - NĂM 2003 MỐN Tiêng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 180 phút Càú 1 0 5 điêm Chôn môt từ cô phàn gạch dười đừờc phàt àm khàc càc từ côn lài. Viết A B C hôàc D vàô phàn trà lời. 1. A. hôúse B. hôúr D. heàd 2. A. wôrked B. stopped D. wànted 3. A. súgàr B. sister C. sign D. singer . A. àfter B. àdvice C. àgree D. àlône 5. A. settle Càú 2 1 diem B. bed C. letter D. even Chôn môt từ nhôm từ thích hờp chô môi chô trông trông nhừng càú sàú. There àre sôme . A. typing B. tô type C. thàt shôúld type D. need tô be typed Màry dôesn t in her púrse. It s júst enôúgh fôr à light breàkfàst. sôme B. àny C. múch D. nô Hôw fôr à côúple ôf weeks I àsked her. gôing B. tô gô C. be gôing D. ús tô gô Thàt tàll wômàn .càreer wàs very súccessfúl hàd retired before she wàs fifty. A. thàt B. whàt C. which 10. ànd eggs every môrning. A. úse tô eàt B. àm úsed tô eàt C. úsed tô eàting D. àm úsed tô eàting 11. I gôt tô clàss ôn hàd missed the bús. A. àlthôúgh B. hôwever C. becàúse 12. He úsed tô sell tràditiônàl hàndicràfts. A. hàsn t he B. didn t he C. dôesn t he 13. The hôúse where there wàs à smàll Art Ềxhibitiôn wàs crowded stúdents. A. by B. tô C. with D. fôr 14. I lôve this smàll villàge .I úsed tô live fôr twô yeàrs in àny childhôôd. A. where B. àt which C. which D. thàt 15. My niece whôse her brother stàrted tô cry fôr à new ône. 1. 7. A 8. A 9. D. whose D. despite D. wàsn t hê . the A. had broken B. breaking C. had been breaking D. had been broken Cau 3 2 điểm Xac định dang thích hơp cua từ cho san trong ngoặc va viết cac dang từ đo vao phan tra lời. 16. The alarm is ringing. You should get out of her. QUICK 17. Do parents their children s studies SATISFY 18. Conservation also includes waste. PREVENT 19. Does the latest of you ATTRACTION 20. Do people know of air pollution HARM 21. I have going abroad this year. EXPECT .