tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 10

Ghi chú Thuê Phụ cấp Bảng 14: Bảng ngân sách huấn luyện nhân viên Chào hàng bằng văn bản: Ít tốn kém hơn, không cần nhân viên giao tiếp, tạo ra sự thoả mãn cho khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ đặt mua. Tuy nhiên mức độ tiếp xúc thấp, khả năng thuyết phục không cao do đó khả năng đáp ứng là thấp, tính mềm dẻo hạn chế. - Chi phí thiết kế: Đối với việc thiết kế Catalog, thiết kế thư trực tiếp, email trực tiếp, thiết kế thông điệp đáp ứng trên báo sẽ. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Số lượng Chi phí người Tổng chi phí Ghi chú Huấn luyện 3 Thuê Nhân viên 25 Phụ cấp Tổng Bảng 14 Bảng ngân sách huấn luyện nhân viên Chào hàng bằng văn bản Ít tốn kém hơn không cần nhân viên giao tiếp tạo ra sự thoả mãn cho khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ đặt mua. Tuy nhiên mức độ tiếp xúc thấp khả năng thuyết phục không cao do đó khả năng đáp ứng là thấp tính mềm dẻo hạn chế. - Chi phí thiết kế Đối với việc thiết kế Catalog thiết kế thư trực tiếp email trực tiếp thiết kế thông điệp đáp ứng trên báo sẽ lên kế hoạch sử dụng các nhân viên trong công ty. Trên cơ sở đó tổ chức cuộc thi thiết kế giải thưởng cho các bán thiết kế được tính vào chi phí thiết kế thông điệp Marketing trực tiếp. Dự kiến mức thưởng như sau C Catalog C Thư trực tiếp bao gồm cả prochure và các mẫu đính kèm khác C Thông điệp email trực tiếp C Thông điệp trên báo C Chi phí khác C Tổng chi phí nhân viên thiết kế . OOOđồng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Đối với việc thiết kế Marketing quảng cao đáp ứng trực tiếp trên Banner đăng ký tên miền có thể sử dụng trên trang web của NetNam với chi phí J Tên miền và duy trì tên miền trong 1 năm quốc tế J Logo quảng cáo khổ 115 41pixel banner thiết kế miễn phí J Tổng chi phí thuê Tổng chi phí thiết kế Tổng chi phí chào hàng Xây dựng chương trình marketing trực tiếp tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nằng đói hỏi kết hợp hai phương pháp chào hàng nhằm thực hiện một cách đầy đủ và hoàn thiện đối với chiến dịch. Tuy nhiên ngoài sự khác biệt về phương pháp chào hàng như trên thì về cơ bản chào hàng bằng văn bản hay bằng lời nói cũng phải đáp ứng nội dung cần thiết của việc chào hàng Xác định đúng người được chào hàng Giới thiệu về Công Ty Mục đích của