tailieunhanh - Ý kiến về kênh phân phối xe máy tại Cty COTIMEX - 3

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng ban * Phòng kế toán tài chính : + Chức năng : Quản lý giám sát tài chính trong toàn công ty. Giám sát quá trình sản xuất kinh doanh ở các phòng, ở các đơn vị trực thuộc công ty. Thực hiện tài chính pháp lệnh thống kê- kế toán do nhà nước ban hành. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http BAN GIÁM ĐỐC Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh nhánh Hà Nội Húê Quảng Nam Quảng Ng ãi Dak Lak HCM kdth QB Tt kinh doanh XNK ki ều h ối Tt kinh doanh m ô t ô xe m áy Tt bách hoá vải sợi MT Ttkd dịch vụ tổng hợp ĐN Tt kinh doanh XNK Đà Nằng ---- Quan hệ trực tuyến . Quan hệ chức năng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng ban Phòng kế toán tài chính Chức năng Quản lý giám sát tài chính trong toàn công ty. Giám sát quá trình sản xuất kinh doanh ở các phòng ở các đơn vị trực thuộc công ty. Thực hiện tài chính pháp lệnh thống kê- kế toán do nhà nước ban hành. Nhiệm vụ Lập kế hoạch về nhu cầu vốn về phục vụ sản xuất kinh doanh luấn chứng kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu của công nhằm chủ động bảo đảm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. Xây đựng các quy chế quản lý tiền hàng quy định mức công nợ . áp dụng cho tất cả các đơn vị trong công ty. Theo dõi chặt chẽ các hoạt động kế toán tài chính trong toàn công ty kịp thời điều chỉnh những phát sinh bất hợp lí trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong tiêu dùng tập thể và có cở sở trả lương cho từng đơn vị. Thu hồi công nợ đúng hạn kiên quyết xử lý các trường hợp trả nợ chậm chiếm dụng vượt quá định mức. Tổng hợp báo cáo chính xác với lãnh đạo diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tài chính công ty hàng ngày. Báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy định công ty và đơn vị chủ quản. Phòng tổ chức hành chính Chức năng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Tổ chức cán bộ lao động tiền lương các chính sách chế độ bảo hiểm quản trị hành chính trong toàn công ty. Nhiệm vụ Tổ chức mô hình mạng lưới bố trí nhân lực cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của công ty trong từng giai đoạn. Lập kế hoạch quy hoạch cán bộ từng bước nâng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN