tailieunhanh - Tiết 20 :LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn, xem lại bài “ Tóm tắt VB tự sự ” ở lớp 8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : ở sự phát triển nghĩa của từ vựng? Làm Bài tập 4 2. Giới thiệu bài : Ở lớp 8 các em đã học tóm tắt VB tự sự. Vậy thế nào là tóm tắt VB tự sự : dùng lời văn của. | Tiết 20 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN Tự Sự A. Mục tiêu cần đạt - HS ôn lại mục đích và cách thức tóm tắt VB tự sự - Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự. B. Chuẩn bị - Sgk sgv bài soạn xem lại bài Tóm tắt VB tự sự ở lớp 8 - Bảng phụ C . Tiến trình hoạt đông 1. Kiểm tra ở sự phát triển nghĩa của từ vựng Làm Bài tập 4 2. Giới thiệu bài Ở lớp 8 các em đã học tóm tắt VB tự sự. Vậy thế nào là tóm tắt VB tự sự dùng lời văn của mình để trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính bao gồm sự việc tiêu biểu và n v quan trọng của VB Các bước tóm tắt - Đọc kỹ để hiểu đúng chủ đề VB - Xác định nội dung chính cần tóm tắt - Sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ tự hợp lý - Viết thành văn bản tóm tắt 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1 HS đọc 3 tình huống a. b. c HS thảo luận nhóm 4 người 2 Câu hỏi 2 a b Trình bày nhận xét HS nêu 1 số tình huống cần phải tóm tắt VB tự sự. Hoạt động 2. HS đọc bài 1. HS thảo luận nhóm đôi cần thiết của việc tóm tắt VB tự 1. Tình huống a. Tóm tắt phim b. Tóm tắt VB c. Tóm tắt Tác phẩm 2. Nhận xét a. Cần tóm tắt VB tự sự - Giúp người nghe nắm được nội dung chính của câu chuyện - Làm nổi bật sự việc n v chính ngắn gọn dễ nhớ b. Các tình huống cần tóm tắt - Lớp trưởng báo cáo một vụ vi phạm nội quy. - Chú bộ đội kể chuyện bắt tên trộm xe - Công tố viên tóm tắt bản án trong phiên toà. Việc tóm tắt rất gần gũi và cần thiết trong cuộc sống II. Thực hành tóm tắt một VB tự sự Bài 1 Ưu điểm bám sát vào nhân vật chính nêu tương đối đầy đủ các sự việc chính trình bày bằng lời của mình. HS trả lời. Nhược điểm a Các sự việc chính chưa đầy đủ - Thiếu sự việc hai cha con ngồi với nhau TS hiểu ra nỗi oan của vợ. Đó là sự việc quan trọng vì nó chứng tỏ TS hiểu ra nỗi oan từ lúc đó chứ không phải đến khi Phan Lang trở về. b Sự việc 7 chưa hợp lý Cần sửa lại TS nghe Phan Lang kể bèn lập đàn giải oan. Bài 2. Tóm tắt VB Chuyện người con gái Nam Xương HS đọc bài2 1 HS làm bài miệng Bài 3. Rút gọn VB tóm tắt. các HS khác viết Chuyện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN