tailieunhanh - Trận Beneventum (275 TCN)

Trận Beneventum (Năm 275 TCN) là trận chiến cuối cùng xảy ra giữa quân đội của Pyrros của Ipiros (không có đồng minh Samnite) với người La Mã, chỉ huy bởi chấp chính quan Manius Curius Dentatus. Trận đánh đã xảy ra gần Benevento, miền Nam nước Ý, trung tâm bành trướng của La Mã sau này. | Trận Beneventum 275 TCN Một phần của the Chiến tranh Pyrros Most important places in the Pyrrhic War Thời gian 275 TCN Địa điểm Beneventum ngày nay là Benevento Campania Italy Kết quả Inconclusive claimed by some to be a narrow Roman victory hiện x t s Chiến tranh Pyrros Trận Beneventum Năm 275 TCN là trận chiến cuối cùng xảy ra giữa quân đội của Pyrros của Ipiros không có đồng minh Samnite với người La Mã chỉ huy bởi chấp chính quan Manius Curius Dentatus. Trận đánh đã xảy ra gần Benevento miền Nam nước Ý trung tâm bành trướng của La Mã sau .