tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 24

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 24', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BỀN TRỀ - NĂM 2003 MÔN TIỀNG ANH - KHOI D Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 Ngữ àm 1 điểm Chọn từ co phàn gạch dười đừờc phàt âm khàc vời càc từ còn lài trong mỗi nhom. . à. nàme b. flàme c. màn d. fàme 2. à. how b. town c. tower d. slow 3. à. count b. should c. sound d. found . à. check c. chemistry d. cherry 5. à. smells b. cuts c. opens d. plàys Càu 2 Ngừ phàp 3 điểm Chọn mọt từ hoàc nhòm từ đúng nhất trong SÒỖ à b c d điển vào khoàng tròng cúà mỗi càu. 1. I d to hàve my once. à. rểpàir b. rểpàiring c. rểpàirểd d. bểing rểpàirểd 2. Thể teàcher compositions. à. us write b. us to write c. us writing d. us to writing 3. All dểpàrturể. à. will checked b. will hàs checked c. will be checked c. will hàve checked 4. If he hàdn t wàsted too much time his exàminàtion. à. would fàil b. wouldn t fàil c. wouldn t hàve fàil c. won t fàil 5. Although he tried hàrd . à. but he fàiled b. yet he fàiled c. however he fàiled d. he fàiled rise in unemployment people still seem to be spending more. à. Nevertheless b. Meànwhile c. Despite d. he fàiled 7. we were màde. àll the cleàning in the house. à. do b. to do c. doing d. done 8. It s very cold in here. Do you close the window à. Whether b. às if c. if d. for I càn t think of ànything to sày. à. I àm too àstonishing b. I àm so àstonished c. I àm very àstonished d. I àm too àstonished 10. people. a. have snakes b. do snakes c. snakes to d. snaked have 11. He seldom goes fishing. a. doesn t he b. is he c. does he d. isn t he 12. I want some water but there in the bottle. a. no b. less c. none d. any We can t go out for a walk now. a. How terrible b. What terrible c. How a terrible d. What a terrible 14. She spoke quietly to else could hear a word. a. because b. if c. although d. so that 15. Each of share in the work. a. have b. has c. having d. going to have Cau 3 Từ vựng 1 die m

TỪ KHÓA LIÊN QUAN