tailieunhanh - Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 23

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề số 23', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 23 ĐỀ THI CAO ĐẲNG CỦA BỘ GD ĐT - NĂM 2003 Môn Tiếng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 5 điếm Tìm môt từ mà phàn gạch chân cô càch phàt âm khàc vời càc từ côn lai ờ môi dông 1. A. fôôd B. tôôl C. pôôl D. flôôd 2. A. brother B. breàthing C. either D. deàth . A. received B. àttàched C. designed D. côncerned 4. A. pàge B. gàme C. gô D. gift . A. ôrgànise B. promise C. pàràdise D. reàlise Càu 2 10 điếm Tìm môt từ phú hờp đế hôàn thành môt càu dừời đày chôn càc từ cô sàn trông ô meàsuring càrbôn diôxide temperàture encôuràge dust regiôns ôbserving Ềàrth predict escàpe àtmôsphere climàte 1. incrếàSế twô degrees cếntigràdế by thế yếàr 2040. 2. Càrbôn diôxide lets sunshine enter the Ềàrth. 3. There is tôô the àir. 4. Scientists reseàrch. 5. Other gàses the àir ànd chànges in clôuds àre àlsô impôrtànt tô the climàte ôf the Ềàrth. Càu 3 30 điem Chô dàng đung cuà đông từ trông ngôàc 1. If ônly I hàve .à môbile. I àm tired ôf queuing ôutside the public telephône bôx. 2 .thàt hôuse build .twô ànd à hàir yeàrs àgô 3 .yôu leàrn .à lànguàge before 4. If he hàd ôbeyed his môther he nôt màke .à terrible mistàke like thàt 5. I remember tàke .tô thàt plàce ônce. 6. She live .in this nice tôwn since she stàrted her current jôb. 7. Dôn t wôrry I give .yôu à hànd. 8. The President nôt decide .whàt tô dô yet. 9. Her husband has been unemployed since they move .to the countryside. 10. By this time next week she work .in this company for 20 years. Cau 4 10 diem Hay sap xếp lai trật tự cac cau sau thanh một doan van hơp ly 1. The Second World War proved more catastrophic than the First World War. 2. London was bombed in a single air raid 1436 people were killed. 3. National economic system and financial resources were badly affected. 4. World War 2 broke out in 1939. 5. By the end of the War in September 1945 England has suffered not only the loss of hundred thousand of men but the devastation of wide areas in London. Cau 5 15 diem Doc .