tailieunhanh - GasTurbine Engineering HandbookSecond Edition III 2012

Tham khảo sách 'gasturbine engineering handbooksecond edition iii 2012', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GasTurbine Engineering Handbook Second Edition GasTurbine Engineering Handbook Second Edition Meherwan p. Boyce Managing Partner The Boyce Consultancy Fellow American Society of Mechanical Engineers Fellow Institute of Diesel and Gas Turbine Engineers . Gulf Professional Publishing p II an imprint of Butterworth-Heinemann Boston Oxford Auckland Johannesburg Melbourne New .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN