tailieunhanh - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 4

Mô hình tổ chức này gồm có 2 cấp, đó là cấp hành chính và cấp sản xuất. Trong đó: * Cấp hành chính gồm: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Ban kiểm soát, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành của Công ty bao gồm: Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Ngoài ra cấp hành chính này còn có 4 Phòng ban đó là: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kĩ thuật, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính- Kế toán mà đứng đầu trong các Phòng ban này là các Trưởng phòng. * Cấp sản xuất bao gồm: Tổ. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Mô hình tổ chức này gồm có 2 cấp đó là cấp hành chính và cấp sản xuất. Trong đó Cấp hành chính gồm Đại Hội Đồng Cổ Đông Ban kiểm soát Hội Đồng Quản Trị Ban điều hành của Công ty bao gồm Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Ngoài ra cấp hành chính này còn có 4 Phòng ban đó là Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Kĩ thuật Phòng Kinh doanh Phòng Tài chính- Kế toán mà đứng đầu trong các Phòng ban này là các Trưởng phòng. Cấp sản xuất bao gồm Tổ màng mỏng Tổ dệt bao Tổ may bao Tổ tấm trần Tổ bao bì Tổ sản phẩm PVC và ống nước Tổ can phao Tổ cơ điện và bộ phận KCS mà đứng đầu của các Tổ này là các Tổ trưởng. . Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong mô hình tổ chức . Ban Quản lý Đại hội đồng cổ đông Là bộ phân lãnh đạo cao nhất của công ty và là bộ phận sẽ thông qua tất cả các quyết định quan trọng của công ty như mua bán và số lượng cổ phiếu sát nhập giải thể sữa chữa điều lệnh điều lệ thành lập điều chỉnh và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thông qua các báo cáo hằng năm. Đại hội đồng cổ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http đông hoạt động thông qua các cuộc họp Đại Hội cổ đông thường niên bất thường và được thông qua văn bản. Đại Hội đồng cổ đông được quyền quyết định bầu miễn nhiệm bãi nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Được Hội đồng cổ đông thành lập gồm có 7 thành viên. Hội đồng quản trị được toàn quyền đại diện cho công ty trong việc quản lý và ra quyết định liên quan đến việc quản lý và hoạt động của công ty ngoại trừ những quyết định đó liên quan đến Đại hội đồng cổ đông các quyết định đó có thể bao gồm như các chính sách chiến lược kinh doanh dài hạn tổng quát cho công ty các loại cổ phiếu bán ra giá trị của nó các quyết định về chính sách cổ tức các quyết định về cơ cấu tổ chức của công ty các quyết định về nhân sự của công ty chi nhánh các quyết định đầu tư thực hiện dự án . và thực hiện