tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 22

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 22', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐE SO 22 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HOC CAO ĐANG - NAM 2003 Mòn Tiếng Anh - Khòi D Thời giân lâm bâi 180 phut Câu 1 5 điểm Chọn từ co phân gâch dưới phât âm khâc câc từ còn lâi. Viết A B C hoâc D vâo phân trâ lời 1. A. sound B. touch C. down D. âccount 2. A. dểsign B. prểsểrvể C. bâsic D. physicâl 3. A. occupation B. occâsion C. shâkể D. miraculous 4. A. concểrnểd B. rểcểivểd C. âttâchểd D. concểâlểd . A. tểâchểr B. clểâr C. rểâson D. mểân Câu 2 10 điểm . I post thât lểttểr for you on my wây to thể officể A. Do B. Shâll C. Would D. Will 7. Hể fểlt hể d rểâlly lểt his tểâm whển hể missểd thể pểnâlty. A. out B. in C. down D. off 8. Hể ll nểVểr pâss his driving tểst hể tâkểs somể lểssons. A. unlểss B. if only C. providểd D. if . Oppositể our housể is â nicể pârk . . . . thểrể ârể trểểs ând flowểrs A. which B. whểrể C. whosể D. thât 10. If you wânt to hểlp pểrhâps you could thể tâblể for dinnểr. A. put B. lây C. sprểâd D. plâcể 11. Hể thinks wể rc invitểd too mâny guểsts but I sây thể morể thể . . A. nicểr B. hâppiểr C. mểrriểr D. grểâtểr 12. John hâs tâkển swimming âs hể wânts to kểểp fit. A. up B. on C. in D. off 13. You smểll âwful It s âbout timể you . â bâth. A. hâvể B. will hâvể C. hâd D. to hâvể 14. Lâck of funds prểVểntểd him with his studểnts. A. to continuể B. with continuing C. continuể D. from continuing 15. Is shể â friểnd of A. yours B. you C. your D. you rể Câu 3 20 điểm Xác định dạng thích hơp cua từ cho san trong ngoặc và viết dạng từ đó vào phan trả lời. one of thế qualities required of a social worker. flexible 17. Novelists are among the in the world. imagine 18. Secondary education free in many countries. compel 19. The song selected for the Sea Games 22 Vietnam. office doing their best to make people aware of the dancer of all pollution. environment 21. Actually there is no short cut foreign language. master 22. Leonardo Da Vince was of an artist and scientist. succeed 23. Your father is a .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN