tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 21 - CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TRÀ VINH

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 21 - cao đẳng cộng đồng trà vinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐồNG TRÀ VINH - NĂM 2004 Mon Tiêng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 Chon môt từ nhôm từ thích hờp chô môi chô trông trong càc càú saú. 2 0 diêm 1. I will sêê him when week. A. will arrive B. arrives C. arrived D. wôúld arrive 2. If Sô much yôú will get a stomachache. A. gô ôver B. gô ôn C. gô ôút D. gô by 3. Tôm saved môney. A. sô that he bôúght a cômpúter B. sô that tô búy a cômpúter C. sô that he côúld búy a cômpúter D. in ôrder he búys a cômpúter 4. It s high time we. A. are leaving B. left C. will leave D. were left 5. There is nô ône in the hôúse. A. isn t there B. is there C. is anyône D. isn t anyône 6. I will play tennis rains A. except B. ôtherwise C. únless D. bút stúdents here enjôy taking part in sôcial activities. A. Môst ôf B. Môst C. Much ôf D. The númber ôf 8. Is the. - Nô its black A. big brôwn dôg B. brôwn a big dôg C. brôwn dôg big D. big dôg brôwn 9. My sister went tô Canada in 2000. I with her. A. take B. kept C. lôst D. pút 10. Wôôd paper. A. be úsed fôr B. be úsed tô C. úsed tô D. úse 11. She will never get the left A. tô drive B. drive C. tô driving D. driving 12. Last week right leg A. feels and breaks B. felt and broke C. fell and broke D. fallen and broken 13. She was childhood A. during B. for C. while D. as 14. He was only nine but he father did A. much than B. more than that C. as much as D. so much as 15. Six long distance to walk A. is B. are C. have D. take 16. Which of the following words is stressed on the first syllable A. enjoy B. require C. apply D. whisper 17. Which of the following words is stressed on the second syllable A. serious B. terrible C. confident D. reliable 18. Which of the following words contains the final sound z A. looks B. buys C. passes D. writes 19. Which underlined part is pronounced differently from the others A. climb B. timber C. written D. river 20. Which

TỪ KHÓA LIÊN QUAN