tailieunhanh - Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery S.L. Dixon, B.Eng., PH.D

Tham khảo sách 'fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery . dixon, ., ', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Fluid Mechanics Thermodynamics of Turbomachinery . Dixon . . Senior Fellow at the University of Liverpool FOURTH EDITION in SI METRIC UNITS Fluid Mechanics Thermodynamics of Turbomachinery FOURTH EDITION in SI METRIC UNITS In memory of Avril and baby .