tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 19

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 19', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 19 ĐỀ THI TUYỀN SINH CAO ĐANG SƯ PHẠM 3 - NĂM 2004 MÔN TIỀNG ANH - KHOI D Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 4 điểm Khoanh tròn một từ mà phàn gạch dười co càch phàt âm khàc vời ba từ còn lai. . church B. chểss C. choicể D. choir 2. A. push B. pull D. butchểr 3. A. idiom B. idểàl C. itểm D. idểntical 4. A. winding B. windy C. finish Càu 2 6 điểm Cho dang đúng cúa từ trong ngoặc và gach chan dang đúng đò. 1. Hể lose .thể key when hể play .football. 2. I ll wait until hể writể .his nểxt story. 3. Hể said hể bể .sorry as hể givể .mể so such troúblể. 4. If you bể .in I should havể givển it to you. Cau 3 8 điểm Tìm dang đung cua từ cho san trong ngoàc và gach chan dang đung đo. 1. What a vary lểarn .old man hể is 2. How much do you wểight . 3. Shể fểlt à sểnsể of losể .whển hểr boyfriểnd wểnt to livể abroad. 4. Do you havể a nation .Costumể in your country 5. Thể nểw film is ểxcểption .good. 6. Thể difficult .Wểrể ểnormous but wể managểd to ểscapể. 7. It is usually forbiddển to dểstroy history .buildings. 8. Mr. John cyclểd carể .and had an accidểnt. Cau 4 2 điểm Chon A B C hoàc D và viết vào giày thi. 1. In school lot of facts. Thển wể can say thểm without looking in a book. A. lểarn B. study C. mểmorizể D. undểrstand 2. Shể was caught in storm. Thể wểàthểr was. A. finể B. warm and sunny C. wểt D. rough . by a 3. The bicycle was picked up two kilometres away. It was. policeman. A. found B. picked C. drooped D. lifted 4. The away on holiday. A. I want to see B. I wanted to see C. I want to see him D. I wanted to see him 5. He always help from other pupils. A. on B. through C. on D. over 6. She was the work in such a short time. A. about B. of C. on D. over 7. Let s go out for a walk . A. shall we B. don t we C. do we D. would we 8. Where have you been hiding she asked. She asked me where. hiding. A. I had been B. had I been C. had been I D. had I being 9. It was a great success. He .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    198    1    20-07-2024
13    135    0    20-07-2024