tailieunhanh - Xây dựng chương trình marketing cho Khách hàng tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Hội An - 7

Nhìn chung,với tất cả các loại khách hàng, catalogue sẽ được phân phối trước thời điểm có khả năng xuất hiện nhu cầu đi du lịch trong vòng một tháng. Cụ thể thời điểm đó đối với các nhóm khách hàng là: + Nhóm 1 và nhóm 3 : trước những ngày lễ, vào mùa hè, thời gian nghỉ phép, cuối mỗi quý, trước các hội nghị hội thảo được tổ chức ở Hội An. + Nhóm 2: rải rác trong năm, khi khách sạn có chính sách giảm giá phòng. + Nhóm 4: trước những ngày lễ, mùa. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http cầu của các khách hàng mục tiêu sẽ là một thuận lợi lớn trong phân phối. Nhìn chung với tất cả các loại khách hàng catalogue sẽ được phân phối trước thời điểm có khả năng xuất hiện nhu cầu đi du lịch trong vòng một tháng. Cụ thể thời điểm đó đối với các nhóm khách hàng là Nhóm 1 và nhóm 3 trước những ngày lễ vào mùa hè thời gian nghỉ phép cuối mỗi quý trước các hội nghị hội thảo được tổ chức ở Hội An. Nhóm 2 rải rác trong năm khi khách sạn có chính sách giảm giá phòng. Nhóm 4 trước những ngày lễ mùa nghỉ hè thời điểm thực tế. . Marketing bằng thư trực tiếp Thư trực tiếp thường được dùng để hỗ trợ cho công cụ catalogue hoặc sử dụng một cách riêng biệt nhằm tạo nên một ý thức mua từ phía khách hàng. Thư trực tiếp ngày càng phổ biến vì nó cho phép đảm bảo tính chọn lọc cao của thị trường mục tiêu có thể tiếp cận đến từng cá nhân khách hàng. Mục tiêu - Thúc đẩy việc mua sản phẩm của khách hàng Với mục tiêu này thư trực tiếp sẽ là một công cụ được sử dụng để hỗ trợ cho các catalogue trong một thời gian ngắn. Bằng cách chọn lọc từ các nhóm khách hàng mục tiêu tạo nên những nhóm khách hàng triển vọng nhỏ hơn khách sạn sẽ dùng thư trực tiếp để tác động vào những khách hàng này thúc đẩy họ đến giai đoạn 4 trong tiến trình mua. - Thu thập thông tin về khách hàng Việc tìm kiếm một phản ứng đáp lại luôn là ưu tiên hàng đâìu trong một chương trình Marketing trực tiếp. Tuy nhiên tỉ lệ này không phải lúc nào cũng luôn luôn cao do đó vớii việc dùng thư trực tiếp khách sạn còn có thể thu thập những thông tin hữu ích về Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http các khách hàng hiện có của mình. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng cho việc sử dụng các công cụ tiếp theo. - Củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng Yêu cầu - Đối với thư trực tiếp nhằm đạt tới mục tiêu thúc đẩy mua sản phẩm hoặc thu thập thông tin thư không được quá dài dòng thông thường nhiều nhất là hai mặt của