tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 16

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SO 16 ĐỀ THI TUYỀN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG - NĂM 2004 MÔN TIỀNG ANH - KHOI D THỜI GIAN LĂM BĂI 180 PHUT CĂU 1 5 ĐIỀM Chọn từ co trọng àm chính nhan nhấn vào àm tiết co vị trí khác các từ còn lại và viết chữ A B C D hoác ứng vời mòi từ đà chọn vào phàn trà lời. . àdvànce B. àncient C. càncer D. ànnuàl 2. A. theory B. tràgedy C. invent D. government 3. A. inspire B. weàlthy C. protect D. extinct 4. A. simplicity B. pollution C. electricity D. àctivity 5. A. màthemàtics B. stàtistics C. àcàdemy D. mechànic CAU 2 10 ĐIỀM Chon một từ cụm từ thích hờp cho moi cho trông trong những càu sàu và viết A B C D ứng vời từ cụm từ vào phàn trà lời 6. Remember to test pàper to check for gràmmàr ànd spelling mistàkếs A. on B. over C. off D. into 7. the càt wàs .to wàit for the mouse to come out A. pàtiently enough B. so pàtient C. enough D. pàtient enough 8. we hàve to stàrt ll be làte for school A. or else B. so thàt C. àlthough D. thàt 9. Venice .wàs built on wàter is à city in Itàly A. where B. thàt C. who D. which 10. unemployment is à serious problem in the àreà there àre .jobs for the people there A. à little B. à few C. few D. little 11. Don t let this opportunity go . A. by B. off C. up D. over 12. it wàs impossible for her to tell the truth so she hàd to .à story A. combine B. mànàge C. invent D. lie 13. we hàve to .àllowànce for this difficult circumstànce. A. do B. make C. work D. act 14. I m not so early A. to getting B. to get C. by getting D. get 15. it was really to help poor people A. from B. on C. of D. in CAU 3 20 ĐIỂM Xac định dang thích hơp cua từ cho san trừờc trong ngoặc va viết cac dang từ đo vao o tra lời. 16. Charles Darwin didn t intend to publish his book On the Origin of Species ORIGIN . 17. .speak louder than works ACT 18. Visitors said that the .of the people in Vietnam was most unforgettable HOSPITABLE 19. The explanation of the accident is very. CONFUSE 20. One of the .of English is that it is becoming .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN