tailieunhanh - Một số vấn đề về công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nhân viên - 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình hoạt động liên tục, thường xuyên có ý thức của chủ thể quản trị tác động lên đối tượng quản trị là nguồn. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm quản trị nhân sự Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung đó là một quá trình hoạt động liên tục thường xuyên có ý thức của chủ thể quản trị tác động lên đối tượng quản trị là nguồn tài nguyên nhân sự của một tổ chức nhằm duy trì phát triển điều phối và sử dụng chúng một cách hợp lý có hiệu quả nhất. 2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự giữ vai trò cực kỳ quan trọng ngày càng được các nhà quản trị nhân sự quan tâm nghiên cứu và phân tích xem đây là chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị. Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước tính cạnh tranh là vấn đề nổi bật. Vì vậy các tổ chức quản trị nói chung và kinh doanh nói riêng buộc phải cải thiện tổ chức trong đó yếu tố con người là yếu tố quyết định. Việc tìm đúng người để giao việc đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi hình thức tổ chức hiện nay. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản trị phải biết thích ứng. Do đó việc tuyển dụng sắp xếp đào tạo điều động nhân sự trong bộ máy tổ chức hết sức quan trọng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Nghiên cứu quản trị nhân sự giúp cho các nhà quản trị học được cách giao dịch với người khác biết đặt câu hỏi biết lắng nghe đánh giá nhân viên một cách tốt nhất tránh được các sai lầm trong việc tuyển chọn và sử dụng lao động nâng cao hiệu quả công việc chất lượng công việc và nâng cao hiệu quả cho tổ chức. 3. Chức năng của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là một trong những nhân tố quyết định đến sự sống còn củadng nó bao gồm những chức năng cơ bản sau Đặt đúng người vào đúng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN