tailieunhanh - TUYỂN SINH ANH VĂN - ĐỀ SỐ 15

Tham khảo tài liệu 'tuyển sinh anh văn - đề số 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOA DU LỊCH QUANG NINH - NĂM 2005 Mon Tiếng Anh - Khôi D Thời gian làm bài 180 phút CAU 1 10 điếm Khoanh trôn chữ cài A B C D bến canh từ cô phàn gạch chàn cô càch phàt àm khàc vời càc từ côn lài. 1. A. but B. cut C. sun D. put 2. A. ạdvertise B. hàt C. stàndàrd D. nạturàl 3. A. understànds B. màkes C. works D. sleeps 4. A. pàge B. àge C. vilỊàge D. sày . àbroàd C. roàd D. coàst 6. A. feàt B. greàt C. seàt 7. A. deàr B. neàr C. beàr D. feàr 8. A. làugh B. plough C. enough D. cough 9. A. Vàlentine B. imàgine C. discipline D. màgàzine 10. A. Time B. night C. living D. child Càu 2 15 điểm Chon môt từ hôàc cum từ chô môi chô trông trong những càú sàú 1. Since they àren t ànswếring thếir telephone A. must hàve B. should hàve C. need hàve D. càn hàve 2. There s no point in telephoning him. He s now A. to leàve B. to hàve left C. left D. hàving left 3. I don t understànd this point of gràmmàr. I wish better A. understànd B. would understànd C. hàd understànd D. will understànd 4. àll àbout it if you hàve the time. A. tell B. told C. will tell D. would tell 5. At làst we ve found the informàtion thàt I wàs looking. A. for B. for it C. will tell D. it 6. My friend Nigel .works in the city eàrns much more thàn I do. A. thàt B. which C. who D. whose 7. The puzzle hàd thàt we couldn t finish it. A. màny B. much C. little D. few 8. Pleàse go to the store ànd pick up milk. A. bàg B. hàlf gàllon C. dozen D. pound 9. I àm not interested. buying à new càr now. . to B. for C. in D. àt 10. It hàs been snowing Christmàs morning. A. since B. for C. until D. to 11. He is looking forwàrd Scotlànd. A. travel B. traveling 12. Some films about violence have A. taken B. offered C. be traveling D. A and B .badly on children and teenagers. C. aimed D. influenced 13. He has bus to work. A. catch B. collect C. gather D. pick 14. Janet is going to take England next year. . period B. time C.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN